D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_043_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budai vigadó
B e s o r o l á s i   c í m : Budai vigadó
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Kallina
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 171261861
S o r s z á m : 2
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Árkay
U t ó n é v : Aladár
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1932
V I A F I d : 49184969
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 5. sz. (1900. február 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közművelődési intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : eklektika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. vége
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budai vigadó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Régi óhajtása már a budaiaknak, hogy a főváros budai részén is legyen egy vigadó, hogy a társasélethez nekik is legyen meg a központjuk, a hol összejöveteleiket, mulatságaikat rendezhessék. Ennek létesítése azonban sok akadályba ütközvén, évekig elhúzódott, különösen pedig azért, mert e czélra alkalmas helyet megszerezni nem lehetett. Végre aztán a főváros 1894-ben megkapta a katonaságtól a nagy kiterjedésű kaszárnyákat. Ezek között azt a raktárépületet is a Fő-út, Korvin-tér és Iskola-utcza sarkán, a melyben a társzekerek állottak. Elhatározták, hogy a budai vigadót e katonai épület helyén építik fel, a melyhez 100,000 forintért még két telket szereztek, miután a főváros közgyűlése a budai vigadó építésére 620 ezer frtot megszavazott, 1897-ben nyilvános pályázatot irtak ki a vigadó terveire. E pályázaton az első dijat Árkai Aladár és Kalina Mór műépítészek nyerték el. Őket bízták meg az építéssel is. Az építést 1898 tavaszán kezdték meg és tavaly őszszel az épület, a mely 800 négyszögölet foglal el, már kész volt.
...
Január 30-ikán délelőtt vette át a budai Vigadó palotáját a főváros nevében Halmos János polgármester, este volt aztán az ünnepélyes megnyitás, jókedvű bállal, mely a Duna mindkét oldalának társaságát egybehozta a szép termekbe. A miniszterek közül ott voltak: báró Fejérváry Géza, Hegedűs Sándor, Darányi Ignácz, valamint Halmos polgármester és a közélet számos férfia és a hölgyek egész koszorúja. A bál háziasszonyai közül megjelentek gróf Andrássy Tivadarné, gróf Karácsonyi Jenőné, Hegedűs Sándorné, őrgróf Pallavicini Edéné, báró Gerliczy Ferenczné és Halmos Jánosné. Kevéssel tiz óra előtt érkezett meg a mulatság védnökének, Klotild főherczegnőnek a helyettese, gróf Kornis Miklósné udvarhölgy s ezután csakhamar megkezdődött a táncz. A figyelmes rendezőség a hölgyeket gyönyörű tánczrenddel lepte meg. Érczfedelű könyvecske ez, tábláján Buda képe s hátsó lapján a Jótékonyság domborművű alakja. Éjfélkor megkezdődött a bál alkalmából összegyűjtött műtárgyak kisorsolása. A felavató-ünnep jövedelme a budai szegények javára esett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Budai Vigadó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bizsu60: Vigadó [a pesti oldalon]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1715x1377 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella