D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_034_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tolsztoj Elek
B e s o r o l á s i   c í m : Tolsztoj Elek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Négy orosz költő - Szabó Endre könyvéből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 4. sz. (1900. január 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tolsztoj, Alekszej Konsztantyinovics (1817-1875)
V I A F I d : 20473541
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orosz irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tolsztoj Elek.
Négy orosz költő. - Szabó Endre könyvéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szabó Endre. Négy orosz költő. Budapest 1900. Kiadta a Franklin-társulat. Ára fűzve 3 korona. - Szabó Endre, ki az orosz irodalom műveinek átültetésével eddig is oly nagy szolgálatokat tett, ismét egy szép kötettel ajándékozta meg irodalmunkat. Rövid bevezetés kiséretében négy nagy orosz költőt mutat be ez alkalommal az orosz eredetiből fordított számos szép költeménynyel: Puskin Sándort, Lermontov Mihályt, Nyekraszov Miklóst és Tolsztoj Eleket. ... Kevésbbé ismert a két utóbbi, mert Tolsztoj, a költő, nem azonos a nagy regényíróval, Tolsztoj Leóval. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alekszej Konsztantyinovics Tolsztoj (1817-1875) - családja révén a legfelsőbb körökkel tartott kapcsolatot. Az 1850-es években a cár szárnysegédjévé nevezte ki, de Tolsztojt nem vonzotta az udvari karrier, ezért néhány év múlva megvált a szolgálattól. Finoman árnyalt lírájában romantikus szerelme tükröződik későbbi felesége iránt, akivel csak évekig tartó bonyodalmak után tudott összeházasodni. Sokrétű, nálunk csak kevéssé ismert életművében fontos szerepet játszanak balladái, románcai, s legfőképpen történelmi drámái. Unokatestvéreivel Kozma Prutkov álnéven közösen publikált parodisztikus misztifikációja hagyományt teremtett, amelyet a 19. század második felében és a 20. században több paródia szerzője követett. Alekszej Konsztantyinovics grófi származék volt, s másodunokatestvére Lev Tolsztojnak. Szülei válása után anyja, majd író nagybátyja nevelte. ... (Forrás: visegradliterature.net)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tolsztoj, Alekszej Konsztantyinovics oldala
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tolsztoj Elek, Alekszej Tolsztoj: Egy herczeg története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 514x550 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella