D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_034_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Legidősb gróf Bethlen Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Legidősb gróf Bethlen Miklós
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 4. sz. (1900. január 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bethlen Miklós (1818-1900)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Legidősb gróf Bethlen Miklós.
A honvédmenházban fölvett fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Legidősb gróf Bethlen Miklós. 1818-1900.
Az országos honvéd-menházban e hó 20-ikán délután hunyta le fáradt szemeit a menház egyetlen törzstisztje, legidősb gróf Bethlen Miklós, 82 éves korában.
Az elhúnytnak atyja gróf Bethlen Imre kamarás és főispán volt, a ki, mint a Bethlen-család legtöbb férfitagja, irodalommal is foglalkozott, anyja gróf Bethlen Róza. Gróf Bethlen Miklós 16 éves korában kadét, majd hadnagy lett a Sándor huszárezredben, a melynek ezredesével, herczeg Würtemberg Sándorral sógorságban állott, mert a herczeg szép ifjú neje, gróf Rhédey Klaudina közeli rokona volt. A gróf négy év múlva kilépett az ezredből, megnősült s családi birtokán gazdálkodott. A szabadságharcz kezdetén a küküllőmegyei nemzetőrök parancsnoka lett, utóbb a Mátyás-huszárok őrnagyává nevezte ki Bem tábornok, ki fölismervén benne a kitünő lovast és lóidomítót, lovas tanosztályparancsnokká is kinevezte. Bethlen a szabadságharcz alatt tizennégy csatában vett részt, többek közt Nagy-Szeben dicsőséges bevételében is. A fegyverletétel után egy ideig bujdosott, majd fogságba került, de családja közbenjárására szabadon bocsáttatott. Az alkotmányos élet helyreálltával szervezett honvédseregbe mint őrnagy lépett be, s a hetvenes évek elején alezredes lett. Ezután nem sokára, előhaladt kora miatt, kilépett a honvédség kötelékéből, s a képviselőháznál nyert alkalmazást mint terembiztos, majd a főrendiháznál mint főterembiztos. E hivatalát 1899 elejéig viselte, a midőn agg kora és betegeskedése miatt nyugalomba vonult s fölvétette magát az országos honvédmenházba, az agg honvédek nyugalmas otthonába, a hol emlékiratain dolgozgatott. Csendes visszavonúltságban töltötte itt napjait s csak egyszer lépett ki a honvéd-menház kapuján, a midőn Budavár bevételének ötvenedik évfordulóján öreg bajtársaival együtt ő is kivonúlt a budai honvédszoborhoz.
Halála előtt öt nappal készítette el végrendeletét, a melyben ereklyéit gyermekeire hagyta (két házasságából négy leánygyermeke maradt). A temetést a család megbizásából régi barátja és bizalmas bajtársa, Szentimrey Kálmán, a menház parancsnoka rendezte. Koporsóját számos koszorú borította. Végtisztességén nagy számmal jelentek meg rokonai, barátai és bajtársai, szintén ott voltak a képviselő- és főrendiház tisztviselői. A kerepesi-úti temetőbe kisérték az agg honvédet, ki egyike volt ama huszonkét Bethlennek, a kik ifjúi lelkesedéssel résztvettek a szabadságharczban. (Farkas Emőd.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bethlen Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 764x1229 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella