D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_025_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Szontagh Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Szontagh Miklós
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 3. sz. (1900. január 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : botanikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szontagh Miklós (1843-1899)
V I A F I d : 164534610
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Szontagh Miklós.
1866. évi fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szontagh Miklós (Alsókubin, 1843. augusztus 11. - Újtátrafüred, 1899. december 2.) orvos, botanikus, a magashegységi klímaterápia hazai úttörője.
Szontagh Dániel törvényszéki elnök, történetíró és iglói Szontagh Pentesilea fia. Bécsben szerzett orvosi oklevelet 1868-ban. Pestre költözött, és 1873-ig a Természettudományi Közlöny növénytani rovatát vezette. Európa több országát bejárva a botanika mellett érdeklődése a magashegyi klimatikus gyógymódok felé fordult. 1873-ban átvette az ótátrafüredi "vízgyógyintézet" vezetését, de kezdetleges állapotokat talált ott, ezért a közelben 20 holdnyi bérelt területen új gyógyszanatórium építtetésébe kezdett, s egyben megalapította Újtátrafüredet. A hidegvíz-gyógyintézet 1876-ban kezdte meg működését. Szontagh felismerte, hogy a gyógyításban nagy szerepe van az egész évben érvényesülő "megfelelően ritkult levegőnek, a talaj, levegő, víz, vegetatio és helyi fekvés által szabott gyógyklímás hatásnak". A betegek legtöbbje légzőszervi és emésztési bántalmak miatt kezeltette magát. A fürdőtelepülés 1883-ban új szanatóriummal bővült, amely az akkori Magyarország első, téli időszakban is működő magaslati gyógyhelye volt. Az alhavasi klíma, a vízgyógyászat és az elektroterápia együttes alkalmazásával gyógyítottak.
Orvosi tevékenysége mellett Szontagh szenvedélyes természetjáró, hegymászó és síelő volt. Meghatározó szerepe volt a Magyarországi Kárpátegyesület létrehozásában, és a Tátra osztály elnöke volt. 1883 és 1885 között Tátravidék címmel hetilapot szerkesztett, továbbá rendszeresen jelentek meg írásai a Vasárnapi Újságban, a Természettudományi Közlönyben és az Orvosi Hetilapban. Képes kalauz a tátraalji fürdőkbe és a Magas-Tátra hegyvidéke, később Tátrakalauz címmel megjelent könyve számos kiadást ért meg. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szontagh Miklós
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Újtátrafüred
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 957x1243 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella