D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_018_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Elutazás a boszorkány-szombatra (1659-iki rajz)
B e s o r o l á s i   c í m : Elutazás a boszorkány-szombatra (1659-iki rajz)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dr. Laufenauer Károly "Előadások az idegélet világából" czímű munkájából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 2. sz. (1900. január 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichiátria
T é m a k ö r : Ezotéria, paratudományok
A l t é m a k ö r : Okkultizmus, mágia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : boszorkányszombat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : boszorkányhit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : boszorkány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : babona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Elutazás a boszorkány-szombatra. (1659-iki rajz.)
Dr. Laufenauer Károly «Előadások az idegélet világából» czímű munkájából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az idegélet világából.
Rég jelent meg oly általános érdekű könyv, mint a "Természettudományi könyvkiadó-vállalat" legújabb kiadványa: "Előadások az idegélet világából", melyet dr. Laufenauer Károly, egyetemünk tudós tanára írt s a melyet részletenként a "Természettudományi Társulat" népszerű estélyein felolvasott volt.
Meggyőzőleg megvilágosít e könyv sok eddig rejtelmes tüneményt, a melyeket kivált a középkorban, sőt sokan még ma is hajlandók csodának tekinteni, boszorkányságnak, más effélének tulajdonítani s elénk tárja e jelenségek magyarázatát, bebizonyítván, hogy azok egyszerűen az idegek rendellenes működésének kifolyásai, vagyis egyszerűen idegbajok.
S ezen idegbajok, kivált a középkorban, járványszerűleg is jelentkeztek. ...
... Palingh Ábrahám 1659-ben Amsterdamban megjelent munkájában leírja és illusztrácziókkal is kiséri a boszorkányoknak, ezen görcsös kríziseit és inkább ez illusztrácziókból, mint a mesés leírásból, azonnal láthatjuk, hogy itt közönséges ideges görcsöket rajzoltak le; olyanokat, minőket mai nap is ismerünk és majd minden nap látunk.
Az ideges görcsök által kínzott szerencsétleneknél a középkorban az ördögűzéshez, exorcismushoz folyamodtak, a melyről számos régi kép maradt fenn.
S ezt az "ördögűzést" - mondja Laufenauer, - mi is gyakoroljuk, azon erős szuggesztiók segítségével, melyekkel a betegekre, akár ébren, akár alvó állapotban hatunk. Akkor, a korszellemnek megfelelőleg, a szentelt víz volt az orvosság, s papért küldtek: ma orvost hivatunk s a patikába küldünk. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Laufenauer Károly (1848-1901) orvos, elme- és ideggyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A boszorkány hazatérése (XVI. századi rajz) : Dr. Laufenauer Károly "Előadások az idegélet világából" czímű munkájából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 650x550 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella