D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_010_b_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A milói Vénus. - A milói Vénus báli öltözetben.
B e s o r o l á s i   c í m : Milói Vénus. - A milói Vénus báli öltözetben.
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A "Ruha teszi az embert" czímű közleményhez.
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 1. sz. (1900. január 7.)
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mitológiai ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : istennő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : átalakítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modernség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parafrázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A milói Vénus. - A milói Vénus báli öltözetben.
A «Ruha teszi az embert» czímű közleményhez.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ruha teszi az embert.
Sok igazság van ebben a régi mondásban. Öltöztessük fel az utczasarkon kolduló ősz szakállú öreg embert finom ruhába, hozzuk rendbe haját, szakállát - és senki se fog benne kételkedni, a ki így látja, - hogy előkelő úri emberrel van dolga. Tegnap még fillért dobott lyukas kalapjába, ma meg ő emeli meg előtte gondosan vasalt kürtő-kalapját. Viszont meg akárki is, a kinek megjelenését megszoktuk előkelőnek, méltóságosnak tekinteni, rongyokba öltözötten szánalmat ébreszt. Mátyás királyt nem ismerték föl sehol, a mikor szegény diáknak, vagy parasztlegénynek öltözve járt.
"A ruha teszi az embert" közmondás igazolására szolgálnak most közlött képeink is, melyek híres egyéniségeknek nagy művészektől származó képmásait mutatják, először eredeti alakjukban, aztán mai divat szerinti öltözetekben.
...
A milói Vénuszt bámulja az egész világ; benne látja a nemes, eszményi női szépség legtökélesebb művészi ábrázolását. De mit szólna hozzá a bámulók serege, ha az annyira megcsodált szépség egyszerre megelevenednék, csonka karjai újra kinőnének s egy modern nagyvilági hölgy báli díszében jelenne meg előttük? Bizonyára megbotránkozva szemlélnék fűzőt nem ismerő derekának bőségét, nehézkesnek, esetlennek találnák mai divatú ruhában azt az alakot, mely görög jelmezében annyira elragadta őket. Semmivel sem igazolhatná jobban a mai hölgy a fűző viselésének szükséges voltát, mint a milói Vénusznak ilyetén módon való felöltöztetésével. A ki az e tárgyról készült két képet megnézi, igazat kell hogy adjon e felfogásnak. Ugyanaz a nőalak kétféle köntösben, és mégis mekkora köztük a különbség! Szép a milói Vénusz alakja, de csakis úgy öltöztetve, mint a hogy a görög művész kőbe véste. És szépek a modern hölgyek is, de csak a maguk ruhájában. Próbálná egy művész egy modern párisi nőt, a fényes szalonok valamely csodált szépségét, a milói Vénusz jelmezében ábrázolni: nagyon könnyen nevetségessé válhatnék vele.
Szóval e képek is meglepőleg bizonyítják, hogy sok tekintetben csakugyan igazsága van a közmondásnak: "Ruha teszi az embert". (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Méloszi Aphrodité
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Napóleon. - I. Napóleon mai öltözetben. : A "Ruha teszi az embert" czímű közleményhez.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 529x1136 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella