D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_097_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent István király ezüst szora a kalocsai székesegyházban
B e s o r o l á s i   c í m : Szent István király ezüst szora a kalocsai székesegyházban
A L K O T Ó 
S z e r e p : ötvös
B e s o r o l á s i   n é v : Bachruch
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1851-1925
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 12. sz. (1900. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templomi berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nemesfém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ereklye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szent István király ezüst szora a kalocsai székesegyházban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A párisi világkiállítás magyar osztályának egyik nevezetessége lesz Szent István ezüst mellszobra, melyet Császka György kalocsai érsek saját székesegyházának ajándékozott ereklyetartóúl. Ez az ereklyetartó, mint a hazai ötvösművészet igazi remeke, már az 1896-iki országos kiállításon is méltó figyelmet keltett, Bachruch budapesti ötvös kiállításában. Már ekkor általános volt az óhajtás, vajha e műkincs a hazában maradna. Fölajánlották Császka György kalocsai érseknek megvételre, ki azt csakugyan meg is vásárolta.
S a szobor, mint egyházi czélú mű, csakugyan Kalocsán van legjobb helyen, mert Asztrik kalocsai püspök hozta I. István királyunknak a koronát Rómából; István király emelte a kalocsai püspökséget érsekséggé, és a kalocsai főegyházmegye Magyarországon az egyetlen, melynek Szent István király a patronusa.
Császka György érsek e drága ereklyetartóba elhelyezés végett megszerzett egy darabot Szent István koponyacsontjából is, mely századok óta a raguzai dominikánus kolostorban őriztetik.
A hatalmas ezüst mellszobor három főrészből áll, u. m. a derékból, a fejből és a koronából. A testet köpeny fedi, mely a koronázási palást másolata. Ennek a mintának fémbe való átvitele oly kitűnően sikerűlt, hogy a palást első tekintetre szövetből készült és aranynyal kivarrott köpenynek látszik. A mellszobor nagysága egy harmaddal nagyobb a természetes nagyságnál. Magassága 136 cm., szélessége 80 cm. Az egész vert és czizelált ezüstből van. A köpeny alatt látható az ing gallérja. Ez a gallér valódi, apró gyöngyökkel van himezve. A korona Szent István koronájának hű utánzata. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kalocsai érseki kincstár legértékesebb látnivalója a millenniumra készült Szent István herma. Államalapító királyunk fejereklye-tartójának elkészítéséhez 1,5 kg aranyat, 48 kg ezüstöt használtak fel és drágakövekkel ékesítették. 12 kiterjesztett szárnyú sasláb tartja a gótikus tornyokkal tagolt nyolcoldalú téglalap alakú talapzatot. A 12 szőlőindás tornyocska közötti gótikus, mérműves, zománcozott mezőben hat trébelt jelenet Szent István életéből. A négy sarokban mélyített zománcos fülkék előtt térdeplő angyal alakok láthatók. Az első középső fülkében van a zománcozott püspöki címer. A talapzaton Szent István palástos, koronás trébelt fél alakja. Az ingszegélyen apró gyöngyökkel kirakott mustra. Az 1893-1896 között készült, a budapesti Bachruch ötvöscég alkotása. Az 1896-os millenniumi kiállításon mutatták be Budapesten. 1900-ban Császka György érsek vásárolta meg a kalocsai székesegyház számára. Egykor ereklyét is tartalmazott. (Forrás: orszagalbum.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent István hermája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: I. István magyar király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent-István ereklyetartó mellszobra : Eredetije a zágrábi székesegyházban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent István király koronázási palástja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bachruch Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1243x1736 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella