D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : matyas_kiraly_Page_205.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szalkai László aláírása
B e s o r o l á s i   c í m : Szalkai László aláírása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-05-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : névjegy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Mátyás király emlékkönyv kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Mátyás király emlékkönyv kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára
S z e r z ő : szerk. Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1902
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
M e g j e g y z é s : Róth András Lajostól.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézjegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szalkai László (1475-1526)
V I A F I d : 194011898
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15-16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szalkai László a Szatmár megyei Zalkán (Mátészalka) született 1475-ben jobbágycsaládban, egyszerű varga fiaként. Sárospatakon, a plébániai iskolában tanult, Kisvárdai János vezetése alatt. Mestere a Krakkói Egyetemről hozta magával azt a latin tananyagot, melyet növendékek füzeteikbe előre kimásoltak és az órákon kiegészítették a mester magyarázataival. Szalkai László iskolás jegyzeteit az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár őrzi, az ún. Szalkai-kódexet. 1494-ben került a királyi udvarba. A királyi kancelláriába jutva II. Lajos figyelmét is felkeltette. 1500-ban Bornemissza János szolgálatába állt, majd pályája fokozatosan emelkedett. 1513-tól 1522-ig váci püspök, 1516-1525-ben kincstárnok lett. 1518-tól 1526-ig kancellár, 1520-ban kalocsai érsek, 1522-1524-ben egri püspök, 1524. május 6-ától 1526-ig pedig esztergomi érsek és főkancellár volt. Érsekké való kinevezése után szentelte őt föl Laurentio De Campeggio bibornok, pápai legátus áldozópappá és püspökké. A törökök elleni hadjáratban jelentékeny csapat élén kísérte II. Lajos királyt. 1526. augusztus 29-én halt meg Mohácsnál, Tomori Pállal együtt esett el. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Filipecz János aláírása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 547x203 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn