D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_420_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kaponyai ütközet emlékszobra Szabadkán
B e s o r o l á s i   c í m : Kaponyai ütközet emlékszobra Szabadkán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vörös K. fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Vörös
U t ó n é v : K.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 50. sz. (1899. december 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szabadka
G e o N a m e s I d : 3189595
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kaponyai ütközet emlékszobra Szabadkán
Vörös K. fényképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kaponyai ütközet emlékszobra. Az 1849-ik év márczius 5-ikén fényes győzelmet arattak a magyarok Gaál alezredes vezénylete alatt a Szabadka közelében elterülő "Kaponya" nevű térségen. Előtte való napon mintegy 4000 szerb ütött itt tábort 13 ágyúval, hogy Szabadkát megro­ hanja, elpusztítsa. Gaal alezredes 3000 főnyi, különféle magyar csapatokból és szabadkai nemzetőrökből összeállított sereggel vonult ki az ellenség elé, a melylyel Kaponyánál megütközött. És a hiányosan felszerelt sereg teljes győzedelmet aratott, a szerbek megfutottak skét más ágyújokon kívül még a szerbek büszkesége, a 18 fontos "Csicsó" nevű ágyú is a magyarok kezébe került. Szabadka és vidéke pedig a fenyegető veszedelemtől megszabadult. Az ezen csatában elesett honvédek emlékére díszes emlékoszlopot emelt Szabadka város közönsége, melyet kegyeletes ünnepélylyel deczember hó 3-ikán lepleztek le. Az emlékoszlop létesítésén különösen Mamusich Mátyás prépost-plébános buzgólkodott. A szabadkai nemzeti kaszinó előtti téren elhelyezett emlékoszlop mintegy 15 méter magas, hatalmas talapzaton álló gúla. Tetején cserkoszorúzott ágyún turulmadár áll kiterjesztett szárnyakkal, csőrében kardot tartva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 50. sz. (1899. december 10.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: Ünnepély az 1849 április 19-iki Nagy-Sallói csata emlékoszlopa előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabadka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1050x705 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János