D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : arapataki_vetettagy.jpg
C Í M 
F ő c í m : Árapataki vetettágy
B e s o r o l á s i   c í m : Árapataki vetettágy
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Seres
U t ó n é v : Bálint
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-11-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ágy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : párna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sepsiszentgyörgy
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Székely Nemzeti Múzeum (románul: Muzeul Național Secuiesc) Sepsiszentgyörgyön található a Kós Károly utca 10. szám alatt. 1882-es alapszabálya szerint gyűjteménye a székely nép elidegeníthetetlen tulajdonát képezi. 1949-ben államosították, jelenlegi fenntartója Kovászna megye. Az 1992 végén újra bejegyzett Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány folyamatosan támogatja a múzeumot (kutatástámogatás, gyűjteménygyarapítás, infrastruktúra biztosítása, publikáció finanszírozása). A Székely Nemzeti Múzeumot 1875-ben alapították Imecsfalván, özv. Cserey Jánosné Zathureczky Emília. Társa az alapításban az első múzeumőr, Vasady Nagy Gyula volt. 1882-1949 között alapítványi jogállású múzeumként működött és az alapszabályok szerint gyűjteménye a székely nép elidegeníthetetlen tulajdona. 1924-ben, alapítványként jogi személynek ismerte el a román állam is, ezt még 1946-ban is megerősítette. 1949-ben államosították, ezután különböző közigazgatási egységek által fenntartott állami tulajdon. 1964-ig bezárólag, több szakaszban, 250 000 tételes levéltárát a sepsiszentgyörgyi állami levéltárba helyezik át, azóta annak képezi a magvát. 1969 óta Kovászna Megyei Múzeum a gyűjtemény státusa, ezen minőségben hozzák létre már akkor a kézdivásárhelyi, kisbaconi, később más kiállítóhelyeket, 1972-1973-ban a kézdivásárhelyi és a csernátoni részleget, stb. 1994 végén újra engedélyt kaptak a "Székely Nemzeti Múzeum" név használatára. A "nemzeti" szót félreértve (románul egyben ‘országost' jelent), rövid ideig országos múzeummá válik, ám így közvetlen bukaresti alárendeltségbe kerül. Az 1992-ben újra bejegyzett Székely Nemzeti Múzeum alapítvány, 1999-ben bejelenti jogfolytonosság-igényét. 1923-1936-ban Csutak Vilmos, 1938-1945-ben Herepei János, 1949-1990-ben Székely Zoltán, 1990-2000-ben Kónya Ádám volt az igazgatója. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pellinger Attila: Fertőhomoki horvát népviselet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1936x1288 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer