D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_170_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szamoa-szigetekről
B e s o r o l á s i   c í m : Szamoa-szigetekről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mataafa király nővérével és főnökeivel
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 20. sz. (1899. május 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Antropológia általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bennszülött
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : király
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mata'afa, Iosefo (1832-1912)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szamoa
G e o N a m e s I d : 4034894
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szamoa-szigetekről
Mataafa király nővérével és főnökeivel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ismeretes az a viszálykodás, mely a múlt év végső napjai óta állandóan tart a Csendes-Oczeán egyik legszebb szigetcsoportján, a Szamoákon, melynek következtében majdnem komoly összeütközésre került a dolog a németek s az angolok és amerikaiak között. E viszálykodás veszélyes jellege már megszűnt, a németek harczias hangulata lelohadt, állítólag azért, mert a lovagias német császár nem akarja nagyanyjának, az angol királynőnek, végső éveit háborúval megkeseríteni, a valóságban azonban inkább azért, mivel a Szamoa-szigetek birtoka elvégre is csekély ok egy óriási költséget és veszélyt okozható világháborúra. De ha megszűnt is a veszély, Szamoában egyátalán nem állott helyre a béke, a két ellenkirály, vagy is inkább pártfogóik egyaránt keményen tartják magukat. Mai számunkban bemutatjuk a két ellenkirály arczképét közvetlen környezetükkel, a mint azt fél vad állapotukban a fényképek megörökítették. Ezek közül Mataafa a németek, Tanu-Malietoa pedig az angolok és amerikaiak pártfogoltja. Nem a nagyhatalmak kormánya jelölte ki őket, hanem ottani képviselőik, kik jobban ismerik a helyzetet s jól tudják, hogy, mivel törvény erővel biró szerződésük következtében mindhárman közös "protektorai" a Szamoa-szigeteknek, nem lényegtelen dolog, hogy a benszülöttek királya, a ki tényleg báb a kezükben, melyik nagyhatalomnak kreatúrája, mert különben a közös hatalom részesei között igen könnyen jutna egyik vagy másik túlsúlyra." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 20. sz. (1899. május 14.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Szamoai-szigetekről : Mataafa, az új szamoai király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1540x930 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János