D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_145_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pajor István
B e s o r o l á s i   c í m : Pajor István
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fiatalkori arczképe után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pajor István (1821-1899)
V I A F I d : 164370701
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pajor István - Fiatalkori arczképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nógrád- és Hontmegyében, hol munkás élete lefolyt, nem merült föl oly nevezetesebb közművelődési, hazafias vagy emberbaráti mozgalom, melyekben ő szívvel, lélekkel részt ne vett volna, s nem múlt el nevezetesebb ünnepély, melynek programmjában egy-egy lelkesítő alkalmi költemény elszavalásával nem szerepelt volna. Végűl megemlítjük, hogy [...] baráti és irodalmi érintkezésben állt Nógrád­megye többi kitűnő irodalmi férfiaival, mint Madách Imrével, Szontagh Pállal, Jeszenszky Danóval (Temérdek), Nagy Ivánnal s Bérczy Károlylyal. A 78 éves korában végeigyöngülésben elhunyt érdemes aggastyánt nagy részvét kisérte örök nyugvóhelyére." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 17. sz. (1899. április 23.))

Pajor István (Ipolynyék, 1821. május 20. - Balassagyarmat, 1899. március 29.) királyi tanácsos, megyei árvaszéki elnök, jogász, költő, műfordító, a 19. századi nógrád megyei irodalomi élet egyik központi alakja. Írói álnevei: az 1840-es években Káldor, később Csalomjai. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Pajor István (költő)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 428x726 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János