D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_134_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szamoai-szigetekről
B e s o r o l á s i   c í m : Szamoai-szigetekről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Utczai kép Apia fővárosból
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : (A bombázás előtt 15 perczczel fölvett fénykép után)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szamoa-szigetek
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szamoai-szigetekről - Utczai kép Apia fővárosból (A bombázás előtt 15 perczczel fölvett fénykép után)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1898 november havában nagy többséggel Mataafát választották meg királynak. A megválasztott róm. katholikus, már 60 éves, de igen jó erőben levő értelmes öreg úr. Az angoloknak és éjszak-amerikaiaknak azonban nem tetszett ez a választás; kieszközölték tehát, hogy aamerikai származású Chambers főbiró a választást érvénytelennek nyilvánítsa s az angol-protestáns, fiatal Tanút kiáltsa ki király-jelöltnek. Mataafa pártja azonban oly erős (6-7000 fő) volt, hogy Tanú híveit (1100 fő), kik épen újév napján Apia fővárosát megtámadták, egy nap alatt tönkretették" [...] "Erre pár hétig csend volt, de főkép egy Kautz nevű éjszak-amerikai hajóskapitány fondorkodásai folytán márcziusban újból megkezdődtek az ellenségeskedések, s bár a fehérek elég bölcsen megelégedtek azzal, hogy csak a feketék harczoljanak és azok vére folyjon, néhány európai is szenvedett az ágyúgolyóktól, miért aztán a németek és a két angol konzul között egészen nyilt ellenségeskedés támadt." [...] "Mataafa teljes diadalt aratott ugyan ellenfelén, de győzelmét szamoai ember létére ritka mérséklettel zsákmányolta ki. Ellenségeinek leégettette ugyan a házait s elszedte minden vagyonát, de a foglyokat sem le nem kaszaboltatta, sem meg nem csonkittatta, mint régebben szokás volt, hanem részben deportáltatta, részben aránylag csekély váltságdíjért szabadon bocsátotta, a fehér embereknek pedig épen semmi kárt nem okozott" (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 16. sz. (1899. április 16.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mataafa, az új szamoai király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1131x772 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János