D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_104_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szépművészeti Múzeum pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Szépművészeti Múzeum pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Schikedanz és Herczog pályaterve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Schikedanz
U t ó n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1846-1915
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Herzog
U t ó n é v : Fülöp Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1925
V I A F I d : 940777
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pályamű
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szépművészeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Schikedanz és Herczog pályaterve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Még az 1894-ik évben elhatározta a kormány, hogy hazánk ezredéves fennállásának ünnepére a szépművészetek számára múzeumot építtet. E múzeumban egyesítve lennének az Akadémia helyiségeiben őrzött Eszterházy-féle képtár, a nemzeti múzeum modern és régi képgyűjteménye a szoborművekkel és az egyéb helyeken őrzött építészeti műtárgyakkal együtt. (...) Az új szépművészeti múzeum helyéül a pályázati föltétel a városligetnek ama részét jelölte meg, mely a Feszty-féle körkép-társaság épülete és az Aréna-út között nyúlik el az állatkert kerítéséig. (...) Schikedanz és Herzog terve alkalmazkodik az Andrássy-út torkolatán megkívánható szimmetrikus elhelyezéshez. Az e helyen álló új műcsarnok alkotói e végből egy nyolcz oszlopból álló homlokzatos épületet terveznek az új műcsarnok méretében és arányaiban egészen hasonlóan ehhez. Két oldalán megtoldják két csarnokszerű szárnyépítménynyel, melyeknek az antik stilus megkívánta tympanonszerű csúcsos végződésű homlokzatuk van. Az előnyúló főhomlokzat épületcsoportját összekötötték a tervezők a nagy méretű főépület tömegével, a mely egy magas egy-emeletes épületből áll. A főhomlokzat oszlopcsarnokán áthaladva, a szoborcsarnok számára épült óriási terembe lépünk" (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petz Samu: A Szépművészeti Múzeum pályatervei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Schickedanz Albert
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1729x724 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János