D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_104_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szépművészeti Múzeum pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Szépművészeti Múzeum pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Petz Samu pályaterve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Pecz
U t ó n é v : Samu
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1922
V I A F I d : 8606382
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pályamű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szépművészeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Petz Samu pályaterve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Még az 1894-ik évben elhatározta a kormány, hogy hazánk ezredéves fennállásának ünnepére a szépművészetek számára múzeumot építtet. E múzeumban egyesítve lennének az Akadémia helyiségeiben őrzött Eszterházy-féle képtár, a nemzeti múzeum modern és régi képgyűjteménye a szoborművekkel és az egyéb helyeken őrzött építészeti műtárgyakkal együtt. [...] Az új szépművészeti múzeum helyéül a pályázati föltétel a városligetnek ama részét jelölte meg, mely a Feszty-féle körkép- társaság épülete és az Aréna-út között nyúlik el az állatkert kerítéséig. [...] Petz Samu műegyetemi tanár terve tiszta antik stílusban van tartva. Egy ilyen nagy műgyűjtemény elhelyezésére a múzeum épülete nagy beépített területet kívánván, a tervező mellőzte az Andrássy-út tengelyében épülő ezredévi emlék és a jobb oldalon már álló új műcsarnok által megkívánható szimmetrikus elhelyezést, az új múzeum főhomlokzatát egyik tervében az állatkerti körútra a tó felé fordította, egy másik tervében pedig az Aréna-út egyenes vonalára helyezi. A kétemeletes főépület hat osz­ lopos kiugrásaival és egyszerű vonalaival jó hatást kelt, az antik stil megkívánta széles arkhitektonikus síkjait, melyeket az oldalakon az emelet magasságában 5-5 oszlop tagol, míg a sarokszárnyak előugrásait négy oszlop tartja, nem zavarja semmi fölösleges. Hármas főkapuzata, melyhez alig pár lépcső vezet föl, helyes elhelyezést nyer. A főépület földszintjének nagy előcsarnoka van mindkét oldalán. Közepét két modern képtár. A főépület balszárnya teljesen megegyezik a jobbszárny épületével és itt nyerne elhelyezést a műtörténeti képtár. A főépület 2-ik emeletére helyezi végre a tervező a plasztikai gyűjteményt 8 nagy teremben. A szárnyépületek végén is megtaláljuk a nyolcz oszlop tartotta kiugrást, melyek külön előcsarnokba vezetnek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Museum Fine Arts [Szépművészeti Múzeum]
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Petz Samu
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1722x484 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János