D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_182_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Emlékezzetek a Maine-re"
B e s o r o l á s i   c í m : Emlékezzetek a Maine-re
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 21. sz. (1898. május 22.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : allegória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : «Emlékezzetek a Maine-re».
Amerikai rajz.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Emlékezzetek a Maine-re."
(Remember the Maine.)
Bármennyire feszült volt a viszony az utóbbi időkben az Egyesült-Államok és Spanyolország között, valószinű, hogy a háboru kitörése még sokáig elhuzódott, vagy épen el is maradt volna, ha közbe nem jön a Maine hajó ismeretes felrobbanása, a mit az amerikaiak a spanyoloknak tulajdonítottak.
Rendkivül felizgatta ezen állítólagos merénylet híre az amerikaiakat s az egész nép egyszerre boszút, megtorlást követelt s pedig oly egyértelműleg oly hévvel és erélylyel, a minek okvetetlen a háborura kellett vezetni.
Az amerikai nép ezen közérzületének ad jelképes kifejezést az itt bemutatott amerikai kép, melyen "Uncle Sam" haragosan üt kardjára, kibontja a hadilobogót s elkiáltja a mostani háború jelszavát: "Emlékezzetek a Maine-re!" (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1898. február 15-én havannai kikötőben felrobbant az amerikai Maine csatahajó, a kor legnagyobb amerikai hadihajója. Bár a a hajó a lőszerraktárában történt robbanás miatt pusztult el, az amerikai vizsgálat szerint az elsődleges robbanás egy búvár által a hajó alá juttatott vízi akna volt. Bár személyi kapcsolatokat sohasem bizonyítottak, az amerikai kormány a kubai spanyol hatóságokat tette felelőssé, és hadat üzent Spanyolországnak. Spanyolország elvesztette Kubát is. (Meg a Fülöp-szigeteket.) (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: USS Maine (ACR-1)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "Remember the Maine!"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 650x870 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella