D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_172_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : A képviselőház ülése április 6-án, az elnöki üzenet fölolvasása után
B e s o r o l á s i   c í m : Képviselőház ülése április 6-án, az elnöki üzenet fölolvasása után
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az Egyesült Államok kongresszusából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 20. sz. (1898. május 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : parlament
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szavazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerikai Egyesült Államok
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Washington
G e o N a m e s I d : 4140963
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898. április 6.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A képviselőház ülése április 6-án, az elnöki üzenet fölolvasása után.
Az Egyesült Államok kongresszusából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jelenetek az Egyesült-Államok kongresszusából.
A polgárháború óta nem volt oly általános izgatottság és felindulás az Egyesült-Államok képviselőházában, mint a Spanyolországnak küldött hadizenetet megelőző hetekben. Az izgatottság tetőpontját április 6-án érte el, midőn az Egyesült-Államok elnökének izenetét olvasták fel a törvényhozás mindkét házában, mely izenet már egyértelmű volt a hadizenet kimondásával. A képviselők és szenátorok teljes számban jelentek meg üléstermeikben s a karzatok is zsúfolva voltak hallgatósággal. Mindenki feszülten várta a történelmi fontosságú pillanatot, mely a háború fölött fog határozni. A képviselőházat déli 12 órakor nyitották meg s miután a házi káplán elmondta szokásos megnyitó imáját, mindjárt az elnök üzenetének felolvasására került a sor. A képviselők s a karzat fojtott csendben hallgatták végig az üzenetnek háromnegyed óráig tartó felolvasását s csak azután tört ki taps és helyeslő zaj a Ház minden oldaláról s a képviselők százai egyszerre emelkedtek fel, hogy az indítványhoz hozzászóljanak. Képünk ezt a jelenetet ábrázolja, midőn a nagyszámú jelentkezők az elnöknek integetnek s a szólásra engedélyt kérnek. A zaj s a jelentkezés azonban nem soká tartott, mert egy képviselő indítványára, az elnöki izenet javaslatait vita nélkül egyhangúlag elfogadták s az izenetét a kész határozattal tárgyalásra rögtön átküldték a szenátusnak. A dolgok további folyása ismeretes olvasóink előtt; a washingtoni kongresszusból közölt képeink magyarázatául most még csak azt említjük meg, hogy a képviselőház rögtön az elnöki izenet elfogadása után, a haditengerészeti költségvetés tárgyalásába fogott s még ugyanazon délután 39 millió dollárt szavazott meg a hajóhad kiegészítésére. Mr. Boutelle képviselő - kit egyik képünk is ábrázol - volt a javaslat előadója s lelkes támogatója, kinek ugyan sok aprólékos indítványnyal kellett megküzdenie, de javaslatát könnyen vezette diadalra, mert ekkor a képviselők egyáltalán nem voltak olyan hangulatban, hogy aprólékosságokkal törődjenek s az akadékoskodókat mindjárt lehurrogták. Többi képeink is, ez ülésről ábrázolnak egy pár jelenetet s azokról fogalmat szerezhetünk az amerikaiak sajátságos szónoki gesztusairól s élénk testmozdulataikról, melyekkel mondandóikat kisérni szokták. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A képviselőház a megnyitás előtt : Az Egyesült Államok kongresszusából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1621x1009 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella