D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_158_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sembratovicz érsek arczképe
B e s o r o l á s i   c í m : Sembratovicz érsek arczképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Augustynowicz
U t ó n é v : Aleksander
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1944
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 18. sz. (1898. május 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : érsek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Augusztinovicz Alexander: Sembratovicz érsek arczképe.
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Műcsarnok kiállításából. II.
...
A külföldi képekről se feledkezzünk meg. Kiállításainkat elég jónevű művészek keresik föl, gyakran elsőrangúak is. A tisztességes vendégszeretetet rendszeresen a múzeum képtára gyakorolja, melyet évről-évre gyarapítanak külföldi és hazai művekkel.
...
Augusztinovicz Alexandert, a lengyel arczképfestőt már ismerjük, az előbbi kiállitásból saját arczképe után. Előkelő és biztos művészi tulajdonokkal festett képe látható most, mely Sembratovicz lembergi bibornok-érseket ábrázolja, szép diszítő környezetben, templomi oszlopcsarnok lábánál, a mint biboros öltönyében imazsámoly előtt ül. Nyugodt és előkelő rajta minden. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Aleksander Augustynowicz
(1865-1944)
Augustynowicz a Krakkói Képzőművészeti iskolában tanult Feliks Szynalewski, Wladyslaw Luszczkiewicz és Jan Matejko alatt. Münchenben 1888-ban tartózkodott, majd utazgatott Olaszországban és Magyarországon. Lwowban 1890-1914 között, Zakopane-ban a 1921-ben, majd Poznanban élt. Augustynowicz tagja volt a Lwow Lengyel Művészek Szövetségének, a Varsó Klubnak lengyel Watercoloristsnak, és a "Zacheta" Society of Fine Artsnak. Műveit kiállították Krakkóban, Lwowban, Poznanban, és Varsóban, valamint Berlinben, Bécsben, Londonban, Münchenben. Bár festett számos tájkép és életkép jeleneteket, Augustynowicz elsősorban arcképfestőként ismert. 1937-ben elnyerte az Arany Érdemkeresztet. Augustynowicz tragikusan elhunyt a varsói felkelés alatt. (Forrás: artmart.cc)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aleksander Augustynowicz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Sylvester Sembratovych
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1030x730 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella