D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_147_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hazafias szini előadás a madridi királyi szinházban - tüntetés az előadás utolsó jelenete alkalmával
B e s o r o l á s i   c í m : Hazafias szini előadás a madridi királyi szinházban - tüntetés az előadás utolsó jelenete alkalmával
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Comba García
U t ó n é v : Juan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1852-1924
V I A F I d : 95904068
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 17. sz. (1898. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színpad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszelőadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közönség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Madrid
G e o N a m e s I d : 3117735
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hazafias szini előadás a madridi királyi szinházban. - Tüntetés az előadás utolsó jelenete alkalmával.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hazafias tüntetés a madridi királyi szinházban.
A múlt márczius hó 31-én lelkes tüntetés szinhelye volt Madrid első szinháza, hol ez alkalommal nem szinművet adtak elő, hanem hangverseny kiséretében négy hazafias élőképet mutattak be. Az előadás jövedelme a küszöbön levő háború czéljaira volt fölajánlva. A helyek árait szokatlanul fölemelték s mégis elkelt minden jegy. Sokan a fölemelt árakat önként még fölebb emelték felűlfizetésekkel. A régens királyné, ki már megelőzőleg a nemzeti gyűjtésnél egy millió frankot adományozott, most 50,000 frankkal váltotta meg a páholyár; a miniszterek egyenként 5-5000 frankot fizettek a kormány részére föntartott két páhplyért; Villamejor marquis pedig egy kerek millióreált (a mi pénzünk szerint mintegy 170,000 forintot) fizetett a páholyáért. Bornos grófné két zsöllye­székért 100,000 frankot fizetett. A különféle társulatok egyesületek, úgy szintén a lapszerkesztőségek többnyire 1000-1000 frankot fizettek egy ülőhelyért. A karzati helyek is igen nagy árakon keltek el.
A szinházat Madrid legelőkelőbb közönsége töltötte meg. A hölgyek kalapjaikat, az urak pedig gomblyukaikat piros-sárga nemzeti szinű szalagokkal ékesítették föl ez alkalomra. A királyi udvarból jelen volt a regens-királyné, az aszturiai herczegnő és Izabella infánsnő. Az alkalmi szavalatokkal és zenével élénkített előadást a közönség rendkivűli lelkesedéssel fogadta. Minden képet, sőt minden ismertebb szereplő művészt falrengető tapssal és éljenzéssel fogadtak.
Leghatásosabb volt az utolsó kép. A szinpad közepén egy hatalmas oszlop emelkedett lépcsőzettel környezett talapzaton. A talapzat párkányára egy nagy aranyozott oroszlán volt helyezve büszke, fenyegető állásban, mely ballábával Spanyolország czímerpajzsát fogta védőleg, jobb lábával pedig a spanyol nemzeti zászlót ölelte magához. Szemeiből vakító villamfény lövelt ki. Az oroszlán mögött fölmagasló oszlop három oldalából egy-egy hajóorr állott ki, ama "Pinta", "Niña" és "Santa Maria" nevű három hajónak a kisebbített mintái, a melyekkel Kolumbus nyugatra vitorlázott, hogy az Új-Világot Spanyolország számára fölfedezze. Az oszlop első oldalára illesztett hajóorr fölött "XII. és XIII. Alfonzo" fölirás volt olvasható. Az oszlop tetején egy hölgyalak Spanyolországot ábrázolta. Az oszlop lépcsőzetén a spanyol történelem legkiválóbb hősei állottak egy nagy csoportban, két oldalt pedig Spanyolország különböző vidékeinek lakosai sorakoztak jellemző népviseletekben.
Mikor a függöny felgördültével a hatásos kép elétűnt, a katonabandákkal is megerősített zenekar a népszerű "Cádiz" indulót zendítette rá, miközben a szinpad hátterén villamfényhen ez a fölirás villant elő: "Viva España!" (Éljen Spanyolország!). Egy szereplő művész a színpad előterére ugrott egy nemzeti zászlóval s azt többször mélyen meghajtotta a királyné előtt. Ez a jelenet leirhatatlan lelkesedést keltett. Az egész közönség fölugrált helyéről s szűnni nem akaró éljenzéssel fordúlt a királyné páholya felé, ki szintén fölállva s könnyezésig megindúltan fogadta a közönség rajongó hódolatát. Ezt a jelenetet képben is megörökítette Comba nevű spanyol festő, kinek e rajzát mi is bemutatjuk lapunk jelen számában. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Nemzeti Színház belseje, 1846
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Királyi Színház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1768x1315 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella