D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_127_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országháza Pozsonyban
B e s o r o l á s i   c í m : Országháza Pozsonyban
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 15. sz. (1898. április 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : középület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országháza Pozsonyban.
Háry Gyula rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezen tömör, nagy épületet mai alakjában Hillebrand cs. k. udvari mérnök tervei szerint, Römisch kamarai építőmester építette. Négysoros homlokzatán összesen 60 ablak nyilik. A kapubejárat fölött erkély van és e fölött fekete márványtáblán ez a fölirás olvasható:
Curia Fisci Begii Hung.
Regnante
Mária Theresia Augusta
Hung. Boh.Regina, Austriae Archiduce
Vt juncta Clementia Justitia in ea
pereinnet
Amplior operibus a fundamentis
exstruxit.
A. B. S. M. D. CC. LIII.
Futura deserit
Qui praesentia negligit.
(Magyar kir. kamarai palota, felséges Mária Terézia Magyarország, Csehország királynéja, Ausztria főherczegnője uralkodása alatt, hogy benne a kegyelmességgel az igazságosság honoljon, alapjaitól kezdve bővebbé építette (ő felsége kir. építője) 1753-ban. Nem érti meg a jövőt, a ki a jelent figyelembe nem veszi.)
A régi épület több száz esztendős volt. 1531-1784-ig itt hivataloskodott a királyi udvari kamara. 1825 óta ott tartotta az országgyülés üléseit. 1849-ben és a következő években laktanyának használták; 1859-ben a cs. kir. helytartóság foglalta el, melynek feloszlatása után a királyi váltótörvényszék és a cs. kir. pénzügyigazgatóság költöztek belé. 1871-ben a királyi törvényszék és királyi ügyészség, térképtár, és a városi főreáliskola egy része volt benne elhelyezve. Midőn 1890-ben a királyi tábla deczentralizácziójakor Pozsonynak is jutott egy királyi tábla, az épület ennek czéljaira alakíttatott át. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 10.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ország három részre szakadása után a királyi Magyarország országgyűléseit a legtöbb esetben Pozsonyba, esetleg Sopronba hívták össze. ... A Magyar Királyi Kamara épülete Pozsonyban. Ez volt 1802 és 1848 között a rendi országgyűlés (diéta) színhelye. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: A Magyar Királyi Kamara épülete Pozsonyban. Ez volt 1802 és 1848 között a rendi országgyűlés (diéta) színhelye
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az országháza Pozsonyban, az 1847/48-iki országgyűlés ülésező helye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 954x1365 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella