D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_118_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czifferi és német-gurabi himzőnők
B e s o r o l á s i   c í m : Czifferi és német-gurabi himzőnők
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Izabella főherczegasszony fényképfölvételei
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 14. sz. (1898. április 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szabás-varrás, kézimunka
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falusi környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Czifferi és német-gurabi himzőnők.
Izabella főherczegasszony fényképfölvételei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A felvidék gazdasági viszonyai olyanok, hogy a nők rendesen részt vesznek a mezei munkában; felfogásuk az, hogy a hímzés csak téli foglalkozás; nemcsak azért, mert nyáron többet keresnek aratásnál s a kapával, mint tűjökkel, hanem azért is, mert tudják, hogy egész éven át a ráma fölé hajolva, egészségöket és szemöket elrontanák; s midőn beköszönt a tavasz és nyár, élvezni akarják a szabad eget és végezni a testet edző munkát. Így fogja föl a dolgot e józanul gondolkozó nép.
Télen sok kéz nyúl a hímzőráma után és szorul e mellékkeresetre a szegény vidékeken.
A hímző házi ipar felvirágzása számtalan szerény otthon jóllétét jelentené. Oly évszakban, midőn a mezei munka szünetel, az aratás adta kereset fogytán van, jól esnek azon fillérek, melyeket a házi ipar nyujt, s melegebben lobog fel a ház tüze és fénylőbben világít a lámpa mécse, mely körül szorgosan varrva ül a palád asszonynépe. Szorosabban fűzi egymáshoz a család tagjait ezen otthoni foglalkozás; nem kell szolgálni menni a szegény serdülő leánykának, megkeresheti tűjével azon pár forintot, melyért különben cselédnek szegődnék a városba. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Mátyás-templomban levő fehér atlasz casula, melyet a Cziffer községbeli nők hímeztek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czifferi himző-minta-rajzolónők : Izabella főherczegasszony fényképfölvételei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1766x841 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella