D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_105_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Budapesti Ujságírók Egyesületének Jókai-billikoma
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti Ujságírók Egyesületének Jókai-billikoma
A L K O T Ó 
S z e r e p : iparművész
B e s o r o l á s i   n é v : Bachruch
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1851-1925
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 12. sz. (1898. március 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : serleg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ivóedény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ötvösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Budapesti Ujságírók Egyesületének Jókai-billikoma.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Jókai-billikom.
A tavalyi márcziusi ünnepen Mikszáth Kálmán szép beszéddel avatta fel a Budapesti Ujságírók Egyesületének Jókai-billikomát; a sajtószabadság születése napját ünnepelték ekkor az ujságírók, és úgy határoztak, hogy ezután minden esztendőnek márczius 15-én ünnepi lakomán köszöntsék a sajtó szabadságát, ezzel a remekművű billikommal. Az idén Mikszáth Kálmán mondotta a billikomos beszédet, köszöntvén a márcziusi nagyok emlékét és éltetve az utódokat, kik el vannak határozva hogy az elődök nagy vívmányát, a szó és sajtó szabadságát ezután is megvédik.
E gyönyörű műtárgyat a nagy közönség is megnézheti; ott őrzik az iparművészeti múzeumban a régi magyar ötvösművészet remekei közt. Hatalmas, aranyozott, drágakövekkel kirakott, vert ezüst kupa vagy 40 centiméter magas. Nemes renaissance alkotás, a mely, mivel készítője platinát is olvasztott rá, olyan, mintha a magyar ötvösség fénykorából maradt volna ránk. Széles talpának sodrott arany kigyózó rajzából, zománczszirmok közül, smaragd kövek csillognak ki. Négy triton közül nyúlik ki a serleg nyaka, a mely négy oldalt griff-gyámszobrokat hord. Ezeken nyugszik maga a kupa. Finom kivert acanthus levéldiszítmény közt két dombormívű medaillon a billikom emlékezetes voltát hirdeti. Az egyik a múzeumi jelenetet, Petőfit a múzeum oszlopcsarnoka előtt ábrázolja, mikor a Talpra magyart szavalja, a másik Jókai relief képe. Zománczozott virágok környezik a két képet, közöttük csillogó smaragdok, ragyogó gránátok, s a virágok termői helyén drágagyöngyök. A kupa oldalát diszítő nemes renaissance diszítmények egy-egy nagy tűzzománcz szem közé fonódnak. A serleg födele a magyar zománczoló művészetnek valóságos remeke. Filigrán lapzománczvirágok, tűzzománczszirmok egészen beborítják a kiemelkedő korona talpáig. Ez a korona, zománcz-leveleivel, igazi magyar stilű plasztikai mű. Magasra törő ágai közül a szabadság nemtője emelkedik ki, a világosság diadalát hirdetve. Egyik kezében lobogó fáklyát fog, másik kezén még rajta van a bilincs, de láncza széttépve csüng le a vaskarpereczről.
Maga ez a finom szobormű, de meg a két dombormívű medaillon eléggé érthetően hirdetik a Jókai-billikom symbolikáját, de a födél körirata, szóval is elmagyarázza. Jókai Mór e szavakat vésette a födél borító-talpára: "Szabadság, Testvériség, Egyenlőség! 1848 márczius 15."
A billikom Bachruch Károly budapesti ötvös műve, ki félévig dolgozott ezen szép és sikerűlt művön. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 20.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Művészeti fogalomtár: Billikom
Billikom: a német Willkomm "Üdvözlégy" szóból nagyobb méretű, díszes kivitelű nemesfémből készült, többnyire fedeles és talpaspohár, amely régente ünnepi összejöveteleken körbe járt, s mindenki ivott belőle. Legkorábbi példánya 1547-ből való. (Forrás: antikregiseg.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Körmöcz : Polgárok serlege. Márton Jakab rajza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ötvösművesség emlékei a renaissancétól a XVIII. század végéig - A Pálffy-serleg : A Pálffy herczegek malaczkai kincstárából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 569x1618 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella