D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_091_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth beszéde a Károly-főherczeg-fogadó ablakából márcz. 15-én
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth beszéde a Károly-főherczeg-fogadó ablakából márcz. 15-én
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A magyar küldöttség Bécsben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 11. sz. (1898. márczius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1848
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth beszéde a Károly-főherczeg-fogadó ablakából márcz. 15-én.
A magyar küldöttség Bécsben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A pozsonyi országgyülés küldöttsége Bécsben.
Mikor a pozsonyi országgyülés 1848 márcz. 14-én a Kossuth által javasolt föliratot mindkét házában egyhangulag elfogadta, határozatba ment, hogy a nádor vezetése alatt egy nagy küldöttség vigye azt Bécsbe s nyujtsa át V. Ferdinánd királynak.
Márczius 15-én délelőtt 10 órakor indult el az országgyülés küldöttsége Pozsonyból. Körülbelül abban az időtájban szálltak hajóra a pozsonyi Duna-partot ellepő nép örömrivalgása között, midőn ugyane nap Pesten az ifjúság is megkezdte a mozgalmat.
A küldöttség tagjai között, a kiknek arczképei itt láthatók, minden kerületből tiz-tiz követ, a városiak közül szintén tiz, az egyháziak közül négy káptalan követei, a királyi tábla elnöke, a ki egyszersmind az alsóháznak is elnöke volt, Zaka János és a nádori itélő mester, Ghyczy Kálmán a főrendi tábla részéről Lonovics püsök, Rajacsics karloviczi érsek, ifj. Majláth György, gr. Batthyány Lajos, báró Wenckheim Béla, gróf Teleki László, stb. voltak együtt, s még többen csatlakoztak hozzájuk úgy, hogy délután négy órakor egy második hajó is indult Bécs felé legnagyobb részt országgyülési ifjakkal.
Midőn a kissé lassú járású "Ferencz Károly" nevű gőzhajó a küldöttséggel Bécsbe megérkezett, a bécsi nép lelkesedése határtalan volt. Zászlókkal és mozsárdurrogatásokkal fogadta a küldöttséget, István nádor kocsijából kifogták a lovakat s úgy vontatták a Burgba kocsiját. Kossuthot valóságos virágözönnel borították el, a hölgyek kendőiket lobogtatták. "A Jägerzeilén - írja Széchenyi e napról - kiszállunk. Az egésznek rebellió kinézése van. Kossuthot többször virágokkal koszorúzzák az exaltált bécsi nők, lengyelek és olaszok átkarolják. Én Kossuthnét viszem kocsin, a ki egész testében reszket."
Márczius 16-ikán a pozsonyi küldöttség uralkodott Bécsben. Kossuth beszédeket tartott az örömmámorban úszó néptömegnek, a mely midőn látta, hogy Kossuth Esterházy herczeggel találkozván, vele összeölelkezett, vállára emelte s körülhordozta őket.
A magyar király és meghitt tanácsadói hosszasan tanácskoztak; a küldöttség főbbjei jártak-keltek a főherczegekhez, s végre hajnalban, márczius 17-én István nádor magához hivatta Batthyányt, Kossuthot, Esterházyt és Széchenyit, s megmondta nekik, hogy a király elfogadott minden kivánalmat.
Ekkor aztán a küldöttség visszaindult Pozsonyba. Tóth Lőrincz, ma is élő érdemes írónk, ki mint (breznóbányai követ) szintén tagja volt az országgyülési küldöttségnek, a "Pesti Hirlap"-ba írt levelében következőleg jellemzi az ekkori közhangulatot:
Az öröm első mámorában írom e sorokat.
Magyarország szabadságát hozzuk Bécsből, a hol a néptől testvéri szeretettel fogadtatánk. Azon város, melyet egykor Mátyás király fegyverrel foglalt el, ez úttal azon eszme s meggyőződés által lett miénk, hogy a népek szabadsága közös kincs, hogy kívánataink teljesülése az ausztriaiak szabadságát, alkotmány utáni sovárgásuk valósággá leendését föltételezi. Minden nagyítás nélkül mondhatni, hogy Kossuth Lajos a bécsi népnek bálványa s Bécsnek 2 napig ura volt. - És ezen körülmény s lelkes és erőteljes föllépése a főherczeg nádornak, ki magát, mint a dynastia okos tagja s mint becsületes hazafi, viselé, s kivánataink teljesüléséhez nádorságát köté; végre egyesült, kitartó, rendületlen viselete a választmánynak, melyet sem szép szó, sem fenyegetés meg nem tántorított - kivívá számukra a népek történetében hallatlan diadalt, - önálló felelős magyar minisztériumot Budán, melynek alkotására gróf Batthyány Lajos a magyar ellenzék tisztelt főnöke van megbízva - és így állapotaink teljes átalakulását egy csepp vér nélkül. E lapok vezéreszméje, a rendszer, melytől Magyarország üdvét s felvirágzását egyedül váránk. Isten által küldött nagyszerű események segítségével testesülve áll előttünk.
Két gőzhajó lobogókkal ékesítve, hozott bennünket Bécsből a számtalan sokasággal lepett s örömriadásoktól harsogó pozsonyi partra. A kiszállás helyétől a Zöldfa fogadóig díszruhás ifjúság s polgárság vonalai közt jött a választmány, melynek csupa örömsugárzó arcz s örömkönnyüs szem ragyogott elébe, a fogadó erkélyére, a honnét Kossuth Lajos dörgő szava hirdeté a népnek, hogy: István főherczeg nádor Magyarország teljes hatalmú helytartójává van kinevezve s gróf Batthyány Lajos az első felelős magyar minisztérium alkotásával megbízva, megemlíté a nádor férfias viseletét, melylyel e nemzet örök háláját tette magáévá s ajánlá a csendet és rendet a polgárság és ifjúság őrkezeibe. Gr. Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszter rövid ünnepélyes szavakkal kére ki magának a nemzet bizalmát, mint első feltételét a reá váró nagy munka sikerének. Ezután még a nemzet némely kedvenczét kivánta látni a végtelen sokaság, mely a nagy tért ellepé s gróf Teleki László, báró Eötvös József, Szentkirályi Mór, stb. egyenként szűnni nem akaró éljenekkel üdvözöltettek. - Este a város kivilágíttatott és fáklyás menet volt.
Midőn a magyar haza határaira értünk s Pozsonyhoz közeledénk, Isten kiterjeszté az égboltozaton át szivárványnak tündöklő ívét, a reménynek szent zálogát - s mély és igaz vallásosság érzelme szállta meg kebleinket. Küzdelmek nehéz napjai vártak reánk, - a chaosz elnyeléssel fog fenyegetni, de nagy idők nagy elhatározást ültessenek a kebelb! - Kétségkivül nagy öröm és nagy becsület nekünk, kik a szabadelvűségnek, mely fájdalom, eddig egyértelmű volt az ellenzékiséggel, következetes és tehetség szerint munkás hívei valánk, hogy az első magyar minisztérium, mely nemcsak Buda felé irányozza lépteit, hanem Budán benn fog ülni s Budáról kormányozza Magyarországot - az ekkorig ellenzékinek nevezett párt kebeléből kelt ki, de a diadal lényege nem ez, hanem magának az elvnek kivívása. Hazánk valódi alkotmányos vágásba van vezetve s e vágásban haladva, nagy és szép jövendőnek megy elébe.
Talpon legyünk, fiai az újjá születendő hazának!
Pozsonyban a polgárság s ifjúság egygyé olvadt serege fogadta a Bécsből hazatérő küldöttséget, s Kossuth a következő szavakkal hirdette ki a nyert vivmányokat:
"Uraim! mint a magyar szabadság hirnökei üdvözöljük Magyarhon szabadságának napját. (Örömrivalgások.) Oly nemzet közepette, mely a szabadság iránti lelkesedés végett semmi ösztönzésre, semmi ingerlésre nem várt, - ily népnek közepette, midőn az eseményekben maga az Isten szól, röviden szólok Magyarhon polgáraihoz. Megjöttünk Bécs falai közül, hol az absolutizmusnak századokon keresztül tartogatott rendszere összedőlt (Harsogó örömkitörések.)... A mi közelgésünknek híre Ausztria számára az alkotmány megadásának percze volt." Ezután elmondotta, hogy a felelős magyar kormány kinevezése iránt igéretet tett a király s minden jogos követelést elfogadott. S miután Batthyány is szólt néhány szót a néphez, Kossuth István főherczeg érdemeit méltatta, a ki nélkül oly kedvező eredményeket bizonyosan nem értek volna el.
Az országgyülés aztán csakhamar megkezdte azon nagyfontosságú új törvények megalkotását, melyek alapjai lettek mai alkotmányos állapotainknak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fischof lelkesítő beszédet tart a néphez márczius 13-án A bécsi mozgalmak 1848 tavaszán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A küldöttség a Burgba vonul márcz. 16-án : A magyar küldöttség Bécsben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 861x687 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella