D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_084_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Ecseg puszta kontyos kunyhója
B e s o r o l á s i   c í m : Ecseg puszta kontyos kunyhója
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Herman Ottó "Ősfoglalkozások" czimű új könyvéből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Koszkol
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1935
V I A F I d : 18149066526665601224
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 10. sz. (1898. márczius 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kunyhó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : puszta (település)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Ecseg puszta kontyos kunyhója.
Herman Ottó «Ősfoglalkozások» czimű új könyvéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...Herman Ottó tollából és számos rajzzal ékesítve "Ősfoglalkozások" czíme alatt most jelent meg, mint különben része a kiállítási főjelentésnek; de némelyekkel megpótolva, mint külön kiadvány is.
... A nagy Ecseg pusztát vallja hazájának, inkább birodalmának a számadó-gulyás, hol az ő és a csikósgazda kontyos kunyhója áll. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Ecseg-puszta és kontyos kunyhója.
... Az Ecseg-puszta közepe tájára érve, a mikor már a lakott pontok alkalmatosságai a szemhatár peremén állanak, vagy már tünedeznek, fölbukkan itt is, ott is egy-egy magas, hegyes nádalkotmány, mely a csúcsba végződő, sátorszerü nádkunyhótól, a minővel a halászati rész dobogóján ismerkedtünk meg, lényegesen különbözik, mert inkább magas kupolához hasonlit. És ez az Ecsegen dívó, több korczra kötött kontyos kunyhó; azért kontyos, mert csúcsa tekert szalma-, vagy szénakötéllel többszörösen, kontyszerüen van körülcsavarva s megerősitésül egy peczekkel keresztülütve.
A kontyos kunyhó ajtaja alacsony, ember melléig érő, úgy, hogy csak jól meghajolva juthatunk a belsőbe. Az ajtóval szemben áll a hombár vagy láda, körül-körül a többi ingóság; az ajtó mellett a csobány, az ivásra való nádsíppal, néha ékesen olmozott szívókával. A felső korcz peczkein a szalonnás iszák, az ajtó fölött a feles kolomp. Az alsó korczokban apró szerszám; kanál, kések és egyéb ipari termékek között három, valóban és leghatározottabban őskori maradvány, t. i. a "tőrök", - egyes szám, a többes "tőrökök" - mely "a ló csontéléből" készül, - t. i. a metacarpus függelékcsontja - a kanalas gém csőre felső kávájából készült kanál, az alsó kávából készült villa és erős növésü nádból való szintén villa, melynek ágai rendszerint tűzön vannak barnitva, vagyis megkeményitve.
A felső korcz fölött egy keresztrúd - a gángórúd - látható, melyen kötélen vagy lánczon a gángó függ alá, ennek fokaiba a bogrács akasztható be, még pedig följebb, lejebb, úgy, a mint a főzés menete kivánja; akad gángó, mely két félből állva, kereszttartók közbenjöttével meghosszabbitható, vagy megrövidithető. ... (Forrás: Herman Ottó: Az ősfoglalkozások)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Herman Ottó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koszkol Jenő: Putri a Dobos területén : Herman Ottó "Ősfoglalkozások" czimű új könyvéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar néprajzi lexikon: kontyos kunyhó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1665x1066 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella