D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_082_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lotz Károly üdvözlése a február 27-iki ünnepélyen
B e s o r o l á s i   c í m : Lotz Károly üdvözlése a február 27-iki ünnepélyen
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Lotz-ünnepélyről
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 10. sz. (1898. márczius 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üdvözlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lotz Károly (1833-1904)
V I A F I d : 45477632
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lotz Károly üdvözlése a február 27-iki ünnepélyen. - Jantyik Mátyás rajza.
A Lotz-ünnepélyről.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lotz ünnepe.
Nagy fénynyel folyt le a múlt február 27-én, este az az ünnep, a melyen a magyar művészek, egyesülve a művelt társadalom szine-javával, hódoltak Lotz Károly nagy művészetének s dicsőítették a mester halhatatlan érdemeit. Huszonhatezer gyertyalángnak megfelelő villamfény világította be az iparművészeti palota nagy csarnokát, mely karcsú oszlopaival és pazar diszítésével a regés pompájú Alhambrához volt hasonlítható.
Jól mondta Feszty Árpád, az ünnep-rendező bizottság elnöke, megnyitó-beszédében, hogy legértékesebb az a koszorú, melyet a művésztársak egyeteme nyújt át a mesternek. S művészeink érdemes seregének ilyen tüntető hódolata valóban rendkívül kedves, megható jelenet volt.
...
A fentartott helyére lépő mestert az egész közönség meghajlással üdvözölte, s ekkor folyt le az ünnep tulajdonképeni főrésze, a küldöttségek hódolata. Egyenként járultak Lotz Károly elébe a művészet s a társadalom köréből alakult küldöttségek, számszerint tizennégy, vezetőjüknek rövid beszéde kiséretében átadva koszorúikat és emléktárgyaikat.
A magyar művészeket Feszty Árpád vezette, a mérnök- és építész-egyesületet Hieronymi Károly, az orsz. képtár küldöttségét Kammerer Ernő kormánybiztos, a képzőművészeti társaságot gr. Andrássy Tivadar, a műbarátok körét gr. Dessewffy Aurélné és gr. Apponyi Albert, a filharmonikusok küldöttségét Mészáros alelnök, az országos mintarajziskola tanári karát Schulek Frigyes, az iparművészeti iskola tanár-testületét Morelli Gusztáv. Tisztelegtek még ezeken kivűl az összes művész-iskolák küldöttei is.
Bájos jelenet volt, mikor a hivatalos tisztelgések befejeztével a jelen volt hölgyek egyenként elvonúltak a mester előtt, mindenik egy-egy virágot nyújtva át a meghatott öreg művésznek.
Lotz mélyen megindulva csak ennyit tudott mondani: "Valóban nem értem, hogy érdemlek meg ily nagyszerű ovácziót." ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lotz Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm: A Lotznak átnyújtott emléktárgyak A Lotz-ünnepélyről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1607x1149 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella