D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_080_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest allegoriája
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest allegoriája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lotz Károly mennyezeti képe a VI-VII. kerületi kör dísztermében
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Lotz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1904
V I A F I d : 45477632
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 10. sz. (1898. márczius 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mennyezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : allegória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest allegoriája. - Lotz Károly mennyezeti képe a VI-VII. kerületi kör dísztermében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Párisi Nagy Áruház története
...
A Terézvárosi Casino
Az ingatlan 1884-ben került ki a Fővárosi Közmunkák Tanácsának kezéből. A szeptember 28-án kelt szerződés alapján 78.849 forintért a Fővárosi Casino-épület Rt. vette meg a 350,44 négyszögölnyi területet. Az átíratás csak két évvel később, 1886. október 4-én történt meg, amikor már épület is állt a telken. Itt kapott helyet a Terézvárosi Casino, amelynek leghíresebb nevezetessége a Lotz Károly freskóival díszített nagyterem volt. Az öt- és háromtengelyes, teknőboltozatos díszterem Petschacher Gusztáv tervező legszebb enteriőrje. A nemes arányú architektúra Lotz Károly egyik legszebb freskójának ad keretet. A középső nagy mezőben a mester a főváros apoteózisát örökítette meg békaperspektívában. Középen a főváros allegorikus nőalakja királynői öltözetben trónol, körülötte a művészet, az ipar, a kereskedelem, a bőség és a hír megszemélyesítői foglalnak helyet. A boltcikkelyekre Feszty Árpád a sixtusi kápolna mennyezetének prófétáit utánzó allegorikus alakokat festett, amelyek a szabad művészeteket és különféle foglalkozásokat ábrázolnak. Mindezek fölött Petschacher tervei szerint Eichhorn pompeji stílusú architektúrája fogja egybe a részleteket. Az épület 1909-ig régi pompájában biztosított méltó helyszínt az előkelő báloknak, a Terézvárosi Casino rendezvényeinek.
...
Az új Párisi Nagy Áruház
... Az udvari téglafalak helyett vasbetonból készültet terveztek, a lépcső kijjebb került a központi bevilágított térből, növelve annak tágasságát. A Lotz-terem fölé ívelt homlokfalú helyiséget terveztek. ... Végül is az egykori Casino-ból csupán a Paulay utcai pince, a földszinti Csonka-terem és az első emeleti bálterem maradt meg. A Lotz Károly és Feszty Árpád freskóival díszes helyiség ma is az épület ékessége. (Forrás: e-epites.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lotz Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Párisi Nagy Áruház története - a Divatcsarnok átépítése 2007-2009
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz-terem. Legendás rendezvényhelyszín a pesti Belvárosban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz Terem mennyezete freskókkal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 976x1431 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella