D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_077_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Finály Henrik
B e s o r o l á s i   c í m : Finály Henrik
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 9. sz. (1898. február 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akadémikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszika-filológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Finály Henrik (1825-1898)
V I A F I d : 19202869
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Finály Henrik.
Ellinger fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Finály Henrik. 1825-1898.
Régibb szabású, a sokoldalúság mellett is alapos képzettségű tudósainknak egyre gyérülő sorából ismét kidőlt egy kiváló férfiú, Finály Henrik, kolozsvári egyetemi tanár, kinek tudományos és irodalmi munkássága a külföldön is sok elismerésben részesült.
Hetvennégy évre terjedt szép hosszú élete épen olyan gazdag volt küzdelmes változatosságban, mint ernyedetlen és sikeres tevékenységben. Finály Henrik Lajos Ó-Budán született 1825-ben. Középiskolai tanulmányait Pesten a kegyesrendiek, majd az evangelikusok gimnáziumában elvégezvén, 1841-ben Bécsbe ment a politechnikumba s ott a mérnöki tanfolyamot végezte, de mellékesen a klasszikus nyelvekkel és irodalmakkal is foglalkozott. 1848-ban haza tért és a mérnöki pályáról lemondva, tanári állomásért folyamodott. Az akkori idők zivatara azonban őt is magával sodorta; beállt honvédtüzérnek, s már a swechati csatában mint ágyúirányzó vett részt, később hadnagyságig emelkedett. A fegyverletétel után fogságba esett, besorozták közlegénynek s Olaszországba küldetett. Egy év mulva kiszabadulván, előbb Pesten, majd Kolozsvárott nevelősködött. 1853-ban Haynald akkori erdélyi püspök a kolozsvári kath. gimnáziumhoz nevezte ki tanárrá s ezzel aztán egész élete Kolozsvárhoz lett kötve. Tevékeny részt vett az Erdélyi Múzeum-Egyesület életében irodalmilag is. 1872-ben a latin nyelvészet tanárává neveztetett ki az ugyanakkor fölállított Ferencz József-egyetemre, melynek 1874/75-ben rektora is volt. Egyre gyarapodott tudományos érdemeiért a Magyar Tud. Akadémia és a római archaeologiai intézet tagjává választotta. Mint készültsége, irodalmi munkássága is igen sokoldalú volt. Számos kisebb dolgozatain és fölolvasásain kivűl nagyobb munkái is szép számmal jelentek meg. Ezek között legkiválóbbak: "Latin-magyar iskolai szótára", melyet több kolozsvári tanár közreműködésével 1858-ban szerkesztett és adott ki; "A magyar ige időformáiról"; "Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez"; "A görögök időszámítása s az ősrómai naptár"; "Az ókori sulyokról és mértékekről", stb.
Finály kedvelt tagja volt a kolozsvári társadalmi életnek, melynek minden mozgalmából kivette a maga részét. A különben erős szervezetű férfiút ezelőtt néhány évvel szívbaj támadta meg, mely aztán hosszas szenvedés után véget is vetett életének. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Finály Henrik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 424x560 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella