D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_076_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent István
B e s o r o l á s i   c í m : Szent István
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lotz Károly falfestménye a budapesti ferencvárosi templomban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Lotz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1904
V I A F I d : 45477632
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 9. sz. (1898. február 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi korszak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : historizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szent István. - Lotz Károly falfestménye a budapesti ferencvárosi templomban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lotz magyar történelmi képeinek másik csoportja egyházi megrendelésre, templomi falképként készült, híven a kor világiasodó vallásosságához, a nemzeti történelemnek a jeles vallásos események közé vonásának gondolatához. Első nagy megrendelése a budapest-ferencvárosi templom kifestése volt (Than Mórral), aminek majd minden képe, vázlatként, külön díjat is kapott: Ipolyi történelmi festészeti díját 1880-ban a Hunyadi János halála, 1881-ben egyházi festészeti díjat a Kapisztrán János keresztes háborút hirdet, 1882-ben ismét Ipolyi-díjat a Szent István fiával, Imrével alamizsnát osztogat című oltárkép. Napjainkban az erősen restaurált falképek csak kompozíciójukban őrzik Lotz elgondolását. ... (Forrás: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Plébánia - panoráma kép
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz Károly: Szent István, Kálmán és Nagy Lajos kora
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szt. István kora : Lotz Károly falfesténye a M. T. Akadémia palotájában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Büki Barbara: A Bakáts-téri templom falképeiről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 723x1152 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella