D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_069_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sayous Ede
B e s o r o l á s i   c í m : Sayous Ede
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 8. sz. (1898. február 20.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sayous, Édouard (1842-1898)
V I A F I d : 47066679
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : akadémikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sayous Ede.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sayous Edének, a besanconi egyetem tanárának, a magyar tud. akadémia és Kisfaludy-társaság tagjának elhúnytáról érkezett hir minket magyarokat is különösebb részvétre indít. Sayous azon ritka külföldi tudósok közé tartozott, kik nyelvünket megtanulták annyira, hogy nemcsak olvastak, hanem írtak is magyarúl. Sayous is rendesen levelezett magyar nyelven a többek közt Lechner Gyula budapesti rajztanárral, sőt a "Vasárnapi Ujság"-ba a franczia-német háború után czikkeket is írt főleg a commune-ről. Sayous a hatvanas évek végén hosszabban időzött hazánkban s a könyvtárakban és levéltárakban Magyarország történetének adatait tanúlmányozta. Sok czikket és könyvet írt hazánkról, annak művelődéséről. Ezek közt legnevezetesebb "Magyarország története" (Histoire générale des Hongrois), melyet sok önállósággal írt meg, s melyért a franczia akadémia ki is tüntette. Magyarra is lefordították. Időközönként többször megfordult Magyarországon. Utoljára az ezredévi kiállítás idején járt nálunk hazánknak ez igazi barátja. Ötvenhat éves volt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sayous, Eduárd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 504x595 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella