D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_050_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest főváros rendezése - Régi épületek bontása a Döbrentey-utczában
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest főváros rendezése - Régi épületek bontása a Döbrentey-utczában
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 6. sz. (1898. február 6.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületbontás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest főváros rendezése. - Régi épületek bontása a Döbrentey-utczában.
Klösz fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budai Ráczváros bontása.
A főváros budai része kiállta szilárdan a viharokat, az árvizeket. Apró, emeletes házai meg nem rendültek, ha két-három hétig is áztatta földszintjüket a Duna felduzzadt hulláma. A mikor végre az árvíz elvonult a pestinél alacsonyabb budai részekből, a házak maradtak tovább is úgy, a hogy voltak. Elemi csapás azoknak nem ártott. A tűz ellen is hatalmas bolthajtások biztosították. Az egész főváros rendkívüli áramlatának azonban Buda erős házai sem birtak ellenállni. Egymás után bontották le s keletkeztek helyökben a modern paloták. Az a keskeny, de roppant hosszú utcza-vonal, mely a Gellérthegy alól indúlt és a Duna mentét követve még Ó-Budán is keresztül kacskaringózott, hajdanában a bécsi országút tőlünk kiinduló útja volt, s a fuvarozás nyomán alakúlt, mindenféle apró boltjával, szállójával, korcsmájával. Olyan megrögzötten helyezkedett el, hogy nem bírt vele az idő. Mikor már feltöltötték előtte az utczát, mögötte a Dunapartot, még akkor is ott szorongott a mélységben. A feltöltött utakról már az emeletekbe látott az ember. De a budai burger konzervativ. Meglakik ő ezentúl is ott, a hol az apja és nagyapja lakott. Minek neki nagyobb ház.
Kezdtek végre ezek is eltűnni, de ám csak lassan. A Dunapart kiépült, csakhogy arra beljebb a kis emeletes házak mélyen benőttek az ősi talajba. Kigyomlálni nehéz volt. Legtovább ellenállott a Ráczváros, Budának ez a tősgyökeres része, egész nemzetiségi telep a mult században s ennek a századnak első felében. A szerb templom körül keletkezett, leért a Dunáig. Ez az intelligens szerbek negyede volt. Fent a hegyoldalban a Tabán, a szegényebb szerbek helye, a kik Buda ostroma alatt maradtak itt s kaptak kis telkeket. Kereskedtek, üzleteket csináltak, korcsmákat nyitottak. Igy vagyonosodtak s megalkották jövedelmeik epikuri forrásait, lent a Duna felé, a hol a karloviczi rácz ürmöst ütötték csapra, zsiros csáját sütöttek és török dohánynyal szolgáltak. Még ezek a helyek a hatvanas években is megvoltak.
De a Ráczvárosból a szerbek művelődéstörténete is jegyez föl egyet-mást. Itt képződött a szerb intelligenczia, itt - a szent-endrei püspökség oltalmában - kezdték mívelni a szerb irodalmat. A szerb irodalmi mozgalom innen indult ki, ment Ujvidékre, és csak onnan Belgrádba. Magyarországon azonban a szétszórt szerb lakosság mindenütt gyorsan fogyott, összezsugorodott. A fővárosban a Tabánnak és Ráczvárosnak hiába állt háta mögött a szent-endrei szerb püspökség. A ráczok beolvadtak s különös alakú, nyilt gangú sütő műhelyeik, a hova a városi lakosság kenyeret és pecsenyét vitt a tűzhöz, Pesten és Budán egymás után tűntek el.
A régi Ráczvárost, hol még nem oly régen is széltében hangzott a tambura, bontogatják folytonosan, az őszszel pedig rámérték a döntő csapást, és egész utcza tűnt el, még pedig az úribb részből, a Rudasfürdőtől a Döbrentei-térig terjedő utcza. Az új-hidnak, - melynek építéséhez e tavaszszal fognak - kell itt hely. Csupa erős kőház emelkedett itt, a földszint ablakain rostély és kiálló kosár. A legtöbb egyemeletes volt, régi módi szerinti kettős fedéllel. A legismertebb, egykor népszerű épület volt köztük az "Arany lud", még a mult századból való fogadó. Az utczának a hegyalatti oldalát már lebontották. Képünk a bontás romjait mutatja. A szemközti sor még megvan, de több ház lakatlanúl állt már a télen is; most pedig itt is ont-bont a csákány.
Széles utcza közvetíti majd itt a forgalmat az új hidhoz. Az eltünt régi városrész helyén keletkező új városban a budai (vagy szent-endrei) püspökség is díszes, modern palotát építtet a Duna­parton. Itt emelkedik a közmunkatanács palotája is. Ez képünkön a háttérben kimagasló új palota. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Naphegy
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budapest : Tabán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1680x1150 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella