D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_032_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az új kormányzói palota Fiuméban
B e s o r o l á s i   c í m : Új kormányzói palota Fiuméban
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Hauszmann
U t ó n é v : Alajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1847-1926
V I A F I d : 76239626
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 4. sz. (1898. január 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : középület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoreneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
G e o N a m e s I d : 3191648
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új kormányzói palota Fiuméban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Fiume legszebb épülete. 1893-95-ben épült Hauszmann Alajos tanár, jeles műépítészünk tervei szerint, 30 méter magasan a tenger szine fölött a Via del municipio és Via del Pomerio sarkán, közel József főherczeg villájához. Terraszáról és ablakaiból messze el lehet látni a város fölött a bájos quarnerói öbölbe. Jobb oldalához a konyha- és istállóhelyiség, baloldalához a kerti pavillon csatlakozik, zárt oszlopcsarnokkal. Homlokzata a tenger felé néz s főlépcsője is innen indul. Lépcsőcsarnoka meglepő, szinte monumentálisnak lehet mondani; az első emeleti nagy terembe vezet, melynek alapterülete 180 négyzetméter, s falai 3 1/2 méter magasságig csiszolt természetes márványnyal vannak borítva, ezek fölött pedig képek vannak, a fiumei kormányzók arczképei. A mennyezet is gazdagon van diszítve. A nagyterem egyik oldalán várószoba van, a másik oldalán a kormányzó dolgozó terme. Az egészbe hatalmas oszlopcsarnok vezet. A főhomlokzat középrészén van a kormányzó ünnepélyes elfogadó terme, XVI. Lajos korabeli barokk stilben berendezve. Falait selyemszövet födi. Ugyancsak az emeleten vannak a díszes vendégszobák, mig a kormányzó lakása a második emeletet foglalja el. Az egész épület 12.000 négyszögméter területű kertben áll. Anyaga karsztkő s lépcsői és ballusztrádjai mind faragott karszti márványból valók. A palota komoly hatású, ezt azonban az olaszos építés könnyedsége enyhíti. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fiume
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume 1869-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1762x898 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella