D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_025_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lengyel Viktor tizedes a 3-ik zászlóaljnál
B e s o r o l á s i   c í m : Lengyel Viktor tizedes a 3-ik zászlóaljnál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 3. sz. (1898. január 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1848
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lengyel Viktor tizedes a 3-ik zászlóaljnál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Följegyzések a magyar szabadságharczból.
Egy táborkari honvédtiszttől.

Kossuth és Lengyel Viktor.
Ugyan ki lehet ez az úri ember? - kérdezhetik olvasóim, hogy méltónak tartom őt a kormányzóval oly közel összeköttetésbe hozni? Hát bizony ő a vitéz 3-ik zászlóalj fiatal tizedese volt akkoron, s úgy jutott Kossuth elé, hogy a szolnoki csatát megelőző napok egyikén bejött Damjanics tábornokhoz Török-Szent-Miklósra, s miután ennek jelentették, hogy az előörs-csapattól hoz hírt, az Almásy-kastélyban sokad magával épen ebédnél ülő kormányzó engedelmével bebocsátották, úgy, a mint volt, porosan, piszkosan, és Lengyel a katonás tisztelgés után hetyke állásban, bátran így szólt: "Jelentem alásan tábornok úr, egy spiont hoztam az előőrsről." Erre Damjanics s utána Kossuth is - fején kék bársony házi-sipkájával s az asztalkendővel kezében - fölkelt, s a sötétbarna ifjút mindketten a spionról és saját családi viszonyairól kikérdezték, és Kossuth azzal a kérdéssel végezte: "miért nem ajánlja tábornok úr ezt a vitéz ifjút hadnagygyá?" "Bocsásson meg, kormányzó úr, nem tehetem, mert az egész 3-ik zászlóalj mind ilyen derék, értelmes fiúkból áll, a ki egytől-egyig mind megérdemelné a tiszti rangot, de hova lenne akkor az én dicső zászlóaljam?" "Igaza van, tábornok úr", monda erre Kossuth, és Lengyel tizedeshez lépve, az egész tisztikar lelkes örömrivalgása között megölelte és megcsókolta. Nem sok ember lehet Magyarországpn, a ki ily kitüntetésben részesült. Lengyelt mint őrmestert a nagysarlói csatában puskagolyó által lábikráján megsebesítette: ott feküdt az esztergomi bazilikában 700 sebesült bajtársával, de lábát levágatni - a mint azt az orvosok szándékozták - semmi szín alatt nem engedte. Lengyel Viktor - az egyetemi tanár dr. Lengyel Béla nagybátyja - most is él. Később a báró Wenckheim családnál, mint gazdatiszt működött, és most öregsége napjaiban kir. postamester Körös-Tarcsán.

A közleményhez mellékelt képek e czikkek írójának a táborban készített egykorú tollrajzai. ... - Szerk. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Damjanics tábornok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth Lajos Damjanics tábornok ebédjén, Török-Szent-Miklóson, a szolnoki csata előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 448x550 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella