D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_007_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kecskeméti új városház - A közgyűlési nagy terem
B e s o r o l á s i   c í m : Kecskeméti új városház - A közgyűlési nagy terem
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Lechner
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1914
V I A F I d : 35263153
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Pártos
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1916
V I A F I d : 96106093
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 1. sz. (1898. január 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgatási létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kecskeméti új városház. - A közgyűlési nagy terem.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kecskeméti új városház fölavatása.
Az alföld egyik legkiválóbb városának, Kecskemétnek szép ünnepélye volt a közelebb múlt karácsony másodnapján, deczember 26-án. Az új városházát avatta föl, mely a szemtanúk és hírlapok egyhangú véleménye szerint egész Magyarországon a legnagyobb és legszebb középületek egyike a maga nemében. ...
A fölavatott új városház nemcsak Kecskemétnek legfőbb disze, hanem a magyar építészetnek is egyik kiváló, sőt művészi alkotása. A gyönyörű tagoltságú és elrendezésű kétemeletes hatalmas négyszögépület a város egyik legszebb helyén áll s fő homlokzatával a diszesen rendezett és parkozott Kossuth-térre néz. ...
Az épületnek fő ékessége a közgyűlési díszes nagy terem. Ennek a belső berendezésében érvényesül legszembeötlőbben a magyar jelleg. A legegyszerűbb, keresetlen építészeti formák diszítik a terem lassan hajló magas mennyezetét, a mely a középen kupolaszerűleg hajlik össze, utat adván a jól sikerűlt szellőztetésnek. A fő ajtó felett magyar tornáczhoz hasonló ablakívek alkotják a karzatot. A fő bejáraton belépve, az oldalfalak sarkaiban két nagy tágas ajtó nyílik: az egyik a tanácsterembe, a másik a teljesen hasonló bizottsági ülésterembe. A szemközt lévő falon vannak a nagy ivezetekben végződő ablakok, melyeknek színes festményekkel diszített üvegein ünnepies hangulatot keltőleg szűrődik be a világosság. A hatalmas öt ablak hatásos üvegfestményei Kratzmann Ede művészetét dicsérik. A középső fő ablak előtt áll az elnöki emelvény, a melyről Kada Elek polgármester szép szónoki beszéddel nyitotta meg az első közgyűlést. A homorú kupolából csüng alá a szép villamos csillár. Árkay Sándor műlakatos munkája, a mely becsületére válik a magyar iparnak. Vert rézből készült ez, egész magyar diszítményű elemekből szerkesztett ágakkal, melyekből 60 darab 32 gyertya erejű villamos izzólámpa árasztja szét sugarait. Ugyan ilyen anyagú és készületű a négy kisebb sarok-csillár, valamint a karzat világítására szolgáló hat más kis csillár 5-5 hasonló fényerejű lámpással.
Az elnöki emelvénynyel szemközt félkörben elhelyezett padsorok Rainer Károly szegedi műasztalos munkái. Egy közép-út által ketté osztott kilencz sorban soronként jobbra is, balra is 12-12, összesen tehát 216 kényelmes ülőhely van a bizottsági tagok számára. A padok szép magyar stilű ékítményeit Várdai Szilárd, a minta-rajziskola tanára rajzolta; - hasonló díszűek az ülések préselt bőrpárnái is. A terem falait köröskörül szép faburkolat takarja, mely alatt szekrényszerű borítékban vannak elhelyezve a légfűtés vezetékei.
A terem művészi érdekességét és becsét azonban igazán a festése adja meg. A szinekben gazdag táblákon csupa magyar diszítmény pompázik. A stilizált szegfűcsoportok, a kék búzavirágok összehajló ágai között kiragyog a szines pávatoll legyezőszerű formája. A százszorszép és csipkerózsa kellemesen hatnak a tarka színekkel festett alapon. A virág-ékítmények számtalan változatban ismétlődnek, de összességükben izléses, nagy hatású egységgé olvadnak össze.
Ebbe a gazdag szinezetű környezetbe művészileg vannak beillesztve a terem nagy becsű falfestményei, melyeket díszes keretezés választ el a falak mezőinek többi részeitől. Ezek a falfestmények a dísztermet szinte nemzeti történelmi csarnokká teszik. Ragyogó szinezetükkel elénk tárják történelmünk kiváló alakjait. A jobboldali falon levő hatalmas nagy kép a vérszerződést ábrázolja, a mint a hét magyar vezér ősi szokás szerint vért ereszt karjából s így pecsétli meg a magyar alkotmány alapját. Kitűnő jellemzetes alakjai ezek az ősmagyaroknak. Mind megannyi daliás barna férfi azon kori harczosi öltözetben. Ezzel szemközt egy hasonló nagyságú kép I. Ferencz József király megkoronázását tűnteti föl, arczképi hűséggel ábrázolva úgy a királyt, mint a nagyfontosságú szertartásnál jelen volt országnagyokat. Székely Bertalan alkotásai e jeles művek, ki e két falfestményével újabb babért szerzett művészetének. A terem falainak többi nagyobb síkjain történelmünk legnagyobb alakjai láthatók időrendi sorban s hármasával csoportosítva, nevezetesen a három nagy ablak közötti jobb oldalon Szent István. Szent László és Könyves Kálmán, a bal oldalon pedig Zrinyi Miklós, Bethlen Gábor és II. Rákóczy Ferencz.
Ezekkel szemközt, a karzat ívei alatt a jobb oldalon Nagy Lajos, Hunyadi János és Mátyás király, a baloldalon Széchenyi István, Kossuth Lajos és Deák Ferencz alakjai csoportosulnak. Ez a négy csoportkép is Székely Bertalan műve s méltó társai a két első nagy képnek.
A terem szinezése ma még a frisseség miatt igen élénk, idők multával azonban, ha majd a szinek lassanként megtompulnak, rendkívül finom hatásúvá lesz az idővel elbarnúló padok színeivel együtt.
Lechner Ödön és Pártos Gyula műépítők tervei szerint épült az új városház. Ők adtak irányt azoknak a művészeknek és műiparosoknak is, kik e sajátosan magyaros építmény megalkotásában közreműködtek. Lechner Ödönt úgy ismeri a magyar- közönség, mint a ki a gyermekkorát élő magyar építőstílusnak egyik bátor úttörője s ki eddigi alkotásaiban is mindig a nemzeti irányt kereste, művelte. Újat teremtett a nem rég megnyitott iparművészeti múzeum épületében; Kecskemét új városházával pedig azt bizonyítja, hogy annak az új iránynak, a melyet művészi érzékével még most csak fejleszt, korszakalkotó jelentősége lesz hazai műépítészetünk történelmében. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lechner Ödön, Pártos Gyula: A kecskeméti új városház a Kossuth-téren
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Városháza (Kecskemét)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lechner Ödön, Pártos Gyula: A kecskeméti új városház - A tanácsterem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1077x1475 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella