D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_408_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az új igazságügyi palota nagy csarnokának mennyezeti festménye Lotz Károlytól
B e s o r o l á s i   c í m : Új igazságügyi palota nagy csarnokának mennyezeti festménye Lotz Károlytól
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Lotz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1904
V I A F I d : 45477632
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 43. sz. (1895. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törvényhozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : allegória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új igazságügyi palota nagy csarnokának mennyezeti festménye Lotz Károlytól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ime Lotznak egy kitünő új alkotása ismét!
A csarnok terem felső párkányzatán túl, mintegy folytatás gyanánt tünik föl a nagy kép, világos, fényes levegő távlatát nyitván meg, emelkedő, szálló és röpdeső alakokkal. A kép szélein építészeti részletek formálnak rámát, párkányok, íves kapuk, melyek a magasodás távlata szerint rajzolva, a mennyezetnek mély távlatot adnak. Ez az arkhitekturai rész is oly pontos, oly finom és könnyű, a mint bele mélyed az áttetsző, tiszta levegőbe.
Allegorikus kifejezői az alakok és csoportok a terem rendeltetésének, hol a törvény és igazság sujt az élet nagy tévedéseire és bűneire és itél, hogy elrettentő példát adjon.
A párkányzat egyik ormán az igazság klasszikus alakja emelkedik ki, baljában a mértékkel, jobbjában a karddal, a jog és büntetés jelvényeivel. Mellette balra a bűnök csoportja, az előtérben a gyilkos tőrrel, s alatta a meggyilkolt; aztán a lélekkúfár asszony, ki eladásra kinálja áldozatát, majd a zsákmányával elosonó tolvaj s a gyujtogató. Ezekre rátörnek a megtorlás jelképies, szárnyas alakjai, kivont fegyverrel. Fölöttük a levegőben szállnak a furiák, a kik a lelkiismeret gyötrő furdalását személyesítik. A másik sarokban, az igazságtól jobbra, nyugodt, boldog családi jelenet, az anya kisdedével, a férj, az aggastyán, a házi munka, mindez a törvények, az igazságszolgáltatás allegoriai oltalmával védve. A szárnyas nemtők pajzsot, dárdát tartanak fölöttük védelműl, s a felhőkről női alakok tekintenek alá éber szemekkel, a munka és törekvés számára babérágat emelve. Szárnyas angyal száll a magasban, hirdetve a törvények védelmét.
A kép másik oldalán levő párkányzat a törvénybiztositotta rend eleven képe. A földmivelés, kereskedelem, közlekedés alakjai balról, a tudományé és művészeteké jobbról; középen pedig a siker, az eredmény, a boldogulás megtestesítése allegorikusan, a bőség szarvával, az elismerés és jutalom babérját és pálmáját tartó angyallal, a harsonákat fuvó angyalokkal.
Lotz művészetének teljes ereje nyilatkozik e festményen is: a felfogás tartalmassága, az előadás gazdag vénája, költői eszme, festői plasztika. Biztosan, nyugodtan van elhelyezve. Rajta van minden. A mester keze meglátszik a csoportok elhelyezésében, az architekturai részek felhasználásában, az árnyak és világítások felosztásában. A rajzok szépsége, az alakok megformálása, kiemelkedése, a szinek hatása s az egész nagy képnek stilje a kitünő mestert hirdeti, a ki oly termékeny erővel és költői képzelettel gazdagítja ós emeli a magyar művészetet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lotz Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz Károly: Justitia diadala. 1895. Kúria (ma: Néprajzi Múzeum) előcsarnoka, Budapest.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Néprajzi Múzeum épülete, Igazságügyi Palota
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mennyezet allegorikus freskója: Justitia diadala - Lotz Károly alkotása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2507x1593 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella