D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_382_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A miniszterek és kiséretük megérkezése Esztergomba
B e s o r o l á s i   c í m : Miniszterek és kiséretük megérkezése Esztergomba
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az esztergomi új hid felavatása
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 40. sz. (1895. október 6..)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hid
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna
G e o N a m e s I d : 2349864
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A miniszterek és kiséretük megérkezése Esztergomba.
Az esztergomi új hid felavatása. - Weinwurm Antal fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az esztergomi új híd.
... A legutóbbi néhány év alatt a Dunának csak a felső szakaszán három nagyszerű vashíd épült: egy Pozsonynál, egy Komáromnál és egy Esztergomnál. Mind a három valóságos remeke a műszaki tudománynak, mely valóságos diadallal győzte le mind a háromnál úgy a természeti akadályokat, mint a szerkesztés nehézségeit, s biztos és állandó kapukat nyitván a közlekedés előtt, megbecsülhetetlen gyámolítást nyújtott a két parti lakosság jólléte és művelődése emelkedésének, nem is említve, hogy e műveiben nagy időkre szóló fényes emlékeket emelt önmagának a magyar hídépítészet.
A három híd közül az esztergomi, vagy helyesebben esztergom-párkányi a legújabb, mely a közelebb múlt másfél év alatt készült el s Mária Valéria főherczegnő nevéről elnevezve, a múlt szeptember hó 28-ikán avattatott föl és adatott át nagy ünnepélylyel a közforgalomnak. Nagy esemény ez nemcsak magára Esztergom városára nézve, mely eddig minden nagy forgalmi úttól félre esett, télen pedig egészen el volt zárva, hanem az itt összeszögellő megyékre nézve is, melyek e naptól fogva állandó kapcsolatba léptek egymással s egyszersmind akadálytalan medrévé lettek a fölvidék és a Dunántúl közlekedési és kereskedelmi kölcsönös áramlatának. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Mária Valéria híd (szlovákul most Márie Valérie) Duna-híd az esztergomi Prímás-sziget és a szlovákiai Párkány között, a Duna 1718,5 folyamkilométerénél. A helyiek 2001-ig csak Csonkahídnak nevezték. Hossza 514 méter. A határátkelőhely a szlovák hídfőnél volt. ...
... A kész hidat 1895. szeptember 28-án adták át hatalmas ünnepség keretében, amelyen a kormány több tagja is részt vett. A hidat aznap éjfélig vám nélkül volt szabad használni. Ezután 1918-ig az átkeléskor vámot kellett fizetni. A hídszentelést Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás végezte. Esztétikai okokból változó nyílásmérettel épült, a középső pillérei közötti távolság 118 méter volt, ami abban a korban rekordnak számított. Felszerkezete folyóméterenként 5 tonna körüli volt, ami nagyon könnyűnek mondható. Az építés iratai fennmaradtak, ezekből tudjuk a munkák előrehaladásának gyors ütemét. A két műszaki ellenőr - Éltető Ákos és Pischinger Gyula - hetente készítettek rajzos jelentést. A király engedélyével a hidat Mária Valéria főhercegnőről, I. Ferenc József lányáról nevezték el. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Mária Valéria híd
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: A hid a Duna balpartjáról nézve : Az esztergomi új hid felavatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1532x949 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella