D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_347_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az orleansi herczegné és gyermekei a törvényhozás termében
B e s o r o l á s i   c í m : Orleansi herczegné és gyermekei a törvényhozás termében
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 36. sz. (1895. szeptember 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : törvényszék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Amália Terézia (Franciaország: királyné) (1782-1866)
V I A F I d : 19949828
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1848
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az orleansi herczegné és gyermekei a törvényhozás termében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...Az orleansi herczegnéért, kinek kilencz éves fia javára Lajos Fülöp lemondott, Dupin és Grammont jöttek el, hogy őket a törvényhozás termébe magokkal vigyék. Követte őket Nemours herczeg is mint régens. A herczegnő kézen fogta a kis párisi grófot, mig a gyönge és beteges chartresi herczeget Ary Scheffer vitte köpenybe burkolva. A tömeg utat nyi­tott a kis csoportnak s elég rokonszenvesnek mutatta magát. Nehezen törve utat a tele folyo­sókon, az orleansi herczegné a tribün elé állt és magához szorította két gyermekét. Dupin beje­lentette Lajos Fülöp lemondását s kérte a regensség proklamálását. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...Február 24-én Lajos Fülöp kétségbeesetten próbálta megmenteni a júliusi monarchiát. Először Adolf Thiers-t, Guizot ellenfelét kívánta megbízni új kormány alakításával. Miután ő örült, hogy el tudott menekülni a fenyegető tömeg elől és nem vállalta el a megbízatást, a katonaságot vezető Thomas Robert Bugeaud tábornok pedig a felkelők mellé álló Nemzeti Gárda ellenében és katonáinak alacsony moráljának tudatában nem akart harcba bocsátkozni, az uralkodó lemondott a trónról kilenc éves unokája javára. Ez azonban már túl késő volt, a köztársaságiak ezt nem fogadták el. A tüntetők elfoglalták a királyi palotát, a király csak nagy nehézségek árán tudott elmenekülni. A palota bútorait kidobálták az ablakon, a trónt pedig elégették a főtéren.
A törvényhozás épületébe is behatoltak a tüntetők, ahol a köztársaság kikiáltását és ideiglenes kormány megalakítását követelték. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Mária Amália Terézia nápoly–szicíliai királyi hercegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: 1848. februári forradalom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 712x1054 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella