D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_341_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hirlapirók a "Freia" fedélzetén
B e s o r o l á s i   c í m : Hirlapirók a "Freia" fedélzetén
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lord
U t ó n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1874-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 35. sz. (1895. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Sajtó- és médiatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kiel
G e o N a m e s I d : 2891122
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hírlapírók a «Freia» fedélzetén.
Lord Albert pillanatnyi fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A "Freia" fedélzetén.
A kieli csatorna megnyitásának ünnepélyéről elég bő tudósításokat olvasott a közönség. Mi ezúttal az öt világrészre szóló ünnepélyen jelen volt ujságírók közül mutatunk be egy csoportot.
...
A kieli ünnepély szolgáltatta az első alkalmat arra, hogy a német hivatalos körök a sajtót megbecsüljék. A német hírlapírók ezt első sorban külföldi kollégáiknak köszönhetik, a kik távoli világrészekből összegyűltek a fényes látványosságok megtekintésére.
Százhatvanöt ujságíró volt ott jelen. Öt Amerikából, a többi Európából. Négy napig voltak ők a "Prinz Waldemar" czimű hajón a német császár vendégei, s onnan nézték a nagyszerű spektákulum összes részleteit. A hajón három posta- és táviró-hivatal volt, s az ott feladott sürgönyöket és leveleket egy gőzcsónak minden negyedórában a szárazra vitte. Első nap e hivatalok csak táviratokért tizenkétezer márkát vettek be, e mellett az ujságíró urak megittak 160 üveg pezsgőt, 600 krigli sört, 300 üveg vörös és fehér bort. ...
...
Kielből az ujságírók nagy része, a dán kormány meghívására, Kopenhágába ment, hol a lakosság, mintegy feleletül a kieli nagy napokra, lelkes tüntetésekkel fogadta őket. Az átkelés alkalmával, a "Freia"-n vette fel a mai számunkban levő képet Lord Albert, a "Vasárnapi Ujság"-nak a kieli ünnepélyre utazott munkatársa.
Ott vannak a képen Kranzbuhler, Reimers, Klitscher porosz, Sjithoff, Schucking Kool hollandi, Matthey, Festez párisi hírlapírók, s legelől, a fehér tengerészsipkás, barnaruhás ur, Rákosi Viktor, a kieli ünnepélyekben résztvett magyar hirlapiró, a kit Koppenhágában nagy kitüntetéssel fogadtak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Kieli-csatorna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 830x570 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella