D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_328_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vajdahunyadi vár - A román-kori csoport egy része
B e s o r o l á s i   c í m : Vajdahunyadi vár - A román-kori csoport egy része
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A történelmi kiállítás palotái
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Rosenfeld
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Alpár
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1928
V I A F I d : 77417389
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 34. sz. (1895. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A román-kori csoport egy része. A főbejárat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A történelmi kiállítás palotái.
Az ezredévi orsz. kiállítás megnyitásától immár csak nyolcz hónap választ el bennünket. Ezen hátra levő idő rövidségéből magyarázható az a lázas munkásság, melyet a kiállítás tényezői mindez irányban kifejtenek.
A ki a nyári hónapok előtt látta utoljára a városligetet, nem fog reá ismerni a fölépült, vagy épülő félben levő pavillonok nagy száma miatt. Mindenfelé ezer meg ezer szorgalmas kéz dolgozik és fárad kora hajnaltól napestig. A sétáló nagy közönség kiváló érdeklődéssel szereti fölkeresni a kiállítási terület egyes pontjait, mégpedig olyan számmal, hogy a látogatók tömege itt-ott már-már hátráltatja is a munkásokat. Ez az oka, hogy az őszi évad befejeztéig el fog készülni az egész kiállítási területet befoglaló kerítés, melyen belül a munka, hatványozott buzgalommal és akadálytalanul fog folyhatni.
Legtöbb bámulója van a történelmi főcsoport palotáinak, melyek a Széchenyi-szigetet egészen ellepik. Ezen épület-csoport munkálatai haladtak a kiállítás területén legelőbbre. Ha meggondoljuk, hogy 1894. évi július 2-ikán tették az első kapavágást a szigeten s ime, egy év alatt mily óriás paloták készültek: az eredmény gyorsaságával ép úgy meg lehetünk elégedve, mint a kivitel szabatosságával és csinjával.
Mellékelt képeink a tó partjának alkalmas pontjairól készített fényképfölvételek után mutatja be a főcsoport palotáit.
Egyik kép balsarkán, a főbejáratúl szolgáló kapu két torony közé ékelve látható; az alacsonyabb torony Segesvárról van véve, a magasabb önálló alkotás, hazai műemlékekről vett motivumokból (erkélye a vajdahunyadi várról) van kölcsönözve. A kapu hadi ormózata (Zinnen) Diakovárról van véve és a vár őrének szolgáland tartózkodó helyül, a ki korhű öltözetben, alabárdot tartva kezében, kényelmesen sétálhat mögötte föl s alá.
...
A román-kori csoport egy részét, melyben a Felség számára berendezendő helyiségek lesznek, bástyaszerű tornyával és épülő terraszával másik képünk mutatja, a föntebb leirt főbejárattal és a hozzávezető faluddal együtt. A román csoport teljes képe a tó túlsó partjáról látható (a palota, a kolostor ós a jaáki templom mintájára épült kápolna), melyet más alkalommal fogunk olvasóinknak bemutatni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rosenfeld Pál, Alpár Ignác: A vajdahunyadi vár : A töbténelmi kiállítás palotái
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ezredévi kiállítás történelmi csarnoka a Széchenyi-szigeten
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1896. évi ezredéves kiállítás történelmi főcsoportja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vajdahunyad vára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1026x757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella