D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_318_n.jpg
C Í M 
F ő c í m : A viziló
B e s o r o l á s i   c í m : Viziló
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a budapesti állatkertből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 32. sz. (1895. augusztus 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : víziló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : párosujjú patás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkert
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : gondozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A viziló.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezuttal képekben mutatjuk be az állatkert néhány nevezetesebb lakóját a - sok közül.
...
Leghátul hagytuk Jónást, a hatalmas vizilovat, pedig tulajdonképen ezt kellett volna legelől említeni, minthogy valamennyi állat közt ő kelme a legnépszerűbb, még a majmokat s fókát sem véve ki. Szakadatlanul nagyszámú közönség álldogál a Jónás vízmedenczéje körül. Csakhogy az a baj, hogy Jónás vajmi kevéssé méltányolja eme személye iránt mutatkozó nagy figyelmet, beleveszi magát a vízbe, óra számra ott kuksol mozdulatlanul, s nem látszik ki egyebe, mint az óriási széles hátából egy kis darab. S nem is igen láthatná meg e szörnyű, 31 métermázsás termetet senki, ha Jónásnak egy bizonyos gyengéje nem volna. Ez a gyengéje pedig abban áll, hogy kimondhatatlan szereti az ennivalót. Ezt még a viznél is többre becsüli s egy kis eleségre való kilátásért képes a szárazra is kiczammogni. Jól ismeri a Jónás eme gyöngéjét az etetője, midőn tehát időnként a közönségnek meg akarja mutogatni, egyet kiált: "Jónás!" Erre elkezd hullámzani a víz, nagy csobogás hallik, egy óriás tömeg emelkedik ki a hullámokból, s teljes valóságában megjelenik Jónás, azután elkezd befele czammogni az etető felé, mi alatt jól szemügyre lehet venni. Az állatkert látogatók maguk is sokszor próbálják Jónást ilyen formán kicsalni a vízből, de mind hasztalan. Jónás igen kitünően hall a víz alatt is, s meg tudja különböztetni, hogy az etetője hivja-e vagy más s a más szavára még csak a füle botját sem billenti, nem hogy kijönne a vizből, legfelebb, ha megunja a sok beszédet, olyanokat tüsszent odalenn, hogy beillenék egy-egy jókora pisztolylövésnek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vízilófélék (Hippopotamidae) az emlősök osztályának (Mammalia) egyik családja. Még ma is igen bizonytalan a csoport kategóriai megítélése, hisz a kladisztikus taxonómia genetikai eredményei teljesen átrendezték az emlősök korábbi törzsfáját. Míg korábban (pl. Dudich-Loksa-rendszer, Urania Állatvilág) a csoportot a párosujjú patásokon belül (Artiodactylia) a disznóalakúak alrendjébe (Suiformes) sorolták, addig az újabb kutatások szerint nem a disznófélék (Suidae) rokonai, hanem sokkal közelebb állnak a cetekhez (Cetacea). Vagyis a cetek nem egy teljesen elkülönült csoportként jelentkezik az emlősök törzsfáján, hanem a párosujjú patások közé ékelődik, mely közös őstől ered a vízilovakkal, vagyis a két csoport egyetlen egységbe, kládba vonható össze. (Forrás:Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vízilófélék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fővárosi Állat- és Növénykert
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : somi65: DSCF0691 [Víziló]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 893x596 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella