D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_312_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Brian Hodgson (1800-1894)
B e s o r o l á s i   c í m : Brian Hodgson (1800-1894)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-28
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 32. sz. (1895. augusztus 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hodgson, Brian Houghton (1800-1894)
V I A F I d : 76482249
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : etnográfus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Brian Hodgson (1800-1894)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A múlt év május havában temették el a nepáli udvarnál volt egykori nagy nevű angol követet, BRIAN HODGSON-t, ki a múlt század utolsó évében született s e szerint 95 évet élt. Atyja tekintélyes bankár volt. Elemi tanulmányait Macclesfieldben végezte s aztán a Keletindiai Társaság Hayleybury kollégiumába került, hol a távoli keleti szolgálatra képezte ki magát. 1818- ban lépett hivatalba Bengaliában; tevékenysége és ritka értelmi adományai csakhamar feltűntek ; már 1820-ban a nepáli követséghez neveztetett ki titkárnak, hol ezen minőségben tiz évig működött; majd főnöke távoztával őt alkalmazták e fontos diplomácziai állás betöltésére. Nepál királyság a keleti Himalayák alatti területen fekszik. Fővárosa Kathmandú. Brian Hodgson itt mint követ tizennégy évig szolgált. 1844-ben elnyerte a rangjához mért nyugdíjat s visszatért szülőföldjére, Angliába. De régi emlékei s a regényes Kelet iránti vonzalma arra határozták, hogy másfél év múlva ismét visszatérjen a Himalayák vidékére, a hol az angol terület határvárosában, Nepál közelében, Dardsilingben, mint magánzó 1845-ben letelepedett, s tizenkét éven át ott folytatta természettudományi, néprajzi és nyelvészeti tanulmányait, melyeket annak idejében már Kathmandúban is fényes eredménynyel művelt. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Salamon Caesar Malan (1812-1894)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 655x911 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna