D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_266_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Appel szarajevói hadtestparancsnok, lovassági tábornok és Szulejman pasa török parancsnok, környezetükkel
B e s o r o l á s i   c í m : Appel szarajevói hadtestparancsnok, lovassági tábornok és Szulejman pasa török parancsnok, környezetükkel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Katonáink Plevjében
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
E g y é b   c í m : Székely László amateur fölvételei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Székely
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
S z e r z ő : 42. évf. 26. sz. (1895. junius 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tablókép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : balkáni állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai elit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyenruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pavlje
G e o N a m e s I d : 787163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Mediterráneum
G e o N a m e s I d : 363196
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Appel szarajevói hadtestparancsnok, lovassági tábornok és Szulejman pasa török parancsnok, környezetükkel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Negyedik képünk a Plevjében állomásozó osztrák-magyar és török tisztikart ábrázolja; elől a bekötött félszemü Appel lovassági tábornok, Bosznia katonai parancsnoka látható, mellette balra Dessovic tábornok, tőle balra a nagyszakállú török katonai parancsnok, Szulejman pasa, míg a hadtestparancsnok háta mögött a második sorban ott áll Thour ezredes, a 32-es ezred parancsnoka. E kép élénken magyarázza azt a barátságos jó viszonyt, mely a két különböző állam katonasága közt fennáll. [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02157/pdf/02157.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelesny, K.: Albrecht főherczeg a nevét viselő 44-ik gyalogezred tisztjei körében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol sereg vezérei az egyiptomi hadjáratban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1111x684 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow