D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_248_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Udvarhelyi székelyek
B e s o r o l á s i   c í m : Udvarhelyi székelyek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 24. sz. (1895. junius 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberpár képe
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pipa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dohányzás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfikalap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társalgás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Székelyföld
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Udvarhelyi székelyek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Oda kötik hagyományaik s nemhogy ki kívánkoznának ebből a természet építette börtönből, de erőszakkal sem lehet kihozni őket; hallani sem akarnak kitelepítésekről. Mert a székely három-négy községgel odább már nem érzi magát otthon s a zsiros bőségből is visszavágyik a székely szegénységbe. Csodálatos faj ez, nemes faj. És mennyi typus! A ravasz góbé, a ki soha egyenes feleletet nem ad, s kérdéssel felel a feltett kérdésre; a lófő-székely büszke utóda, kinek mindenét elvehette az idő, csak hagyományait nem; szabad székelyek, kik kevélyek arra, hogy nem zsellér emberek fiai. Mindmegannyi magyar speczialitás, melyeket nem pusztított el az idő a királybírókkal s a dullókkal egyetemben. Ősi hagyományait és faji tulajdonságait nem vesztette el a székely mindmáig. Az igazi székely eleven, dolgaiban ügyes, gyors, szorgalmas és szívós. A mivel a lassú szász minden intelligencziája mellett is éhen halna, a miből az oláh koldusbotot se tudna magának faragni, abból a székely vagyont szerez. Az igaz, hogy a vagyon náluk nagyon is viszonylagos fogalom. Egy tizholdas székely gazda már jómódú az ő szemükben, s tényleg a tizholdas székely gazdának lova, ökre, tehene, juha van. A székely birtoka nagyrészt erdő, a titokzatos, rejtelmes, de csak hosszú, verejtékes fáradság után fizető erdő. [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02155/pdf/02155.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uram Istenem! milyen meleg van!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 573x761 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow