D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 06-192.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Frigyes császár sírköve a bécsi Szent-István templomban és felesége, Eleonóra császárné sírköve a bécs-ujhelyi apátságban
B e s o r o l á s i   c í m : 3. Frigyes császár sírköve a bécsi Szent-István templomban és felesége, Eleonóra császárné sírköve a bécs-ujhelyi apátságban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-05-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1999-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes világtörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes világtörténet CD-ROM
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 0 3
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bécsújhely
G e o N a m e s I d : 2761353
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Frigyes császár sírköve a bécsi Szent-István templomban és felesége, Eleonóra császárné sírköve a bécs-ujhelyi apátságban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A császár sírja 5 láb magas, 121/4 láb hosszú, 61/3 láb széles, minden oldalról domborművek borítják. A császár a fedőlapon fekvő állásban 7 láb magas alak, salzburgi vörös márványból, állitólag Lerch Miklós szobrász munkája a császár él azért nyitott szemekkel teljes császári díszben ábrázolja a császárt. A kormánypálczára egy szalag csavarodik, az Austriae Est Imperare Orbi Universo jelmondat kezdőbetüivel. A kardon egy lap a császár monogrammjával. A császár feje fölött egy baldachin, a melyen szent Kristóf van ábrázolva, a gyermek Krisztussal vállán. Mellette két szent domborművű képe. A császár lábánál egy czimerpajzs a habsburgi oroszlánnal. A császártól balra régi birodalmi czimer, az ötsasos czimer és Lombardia czimere. Jobbra egy egyszerü kereszt, a birodalmi kétfejü sas és az osztrák pólyás czímer. A sirlap három oldalán e fölirat: FRIDERICUS TERCIUS ROMANOR • IMPERATOR • SP • AUGUSTUS AUSTRIE, STIRIE, KARINTHIE, ET CARNIOLE DUX DNS MARCHIE SCLAVONICE AC PORTUSNAONIS COMES I HABSPURG, TIROL. PHERRET ET I KIBURG MARCHIO BURGOVIE ET LANTGRAVI ALSACIE OBIT ANO DNI MCCCC (LXXXXIII hiányzik, mert az emlék még a császár életében készült). - A császárné síremléke a XV. század legjelentékenyebb szobrászati emlékeinek egyike, a leydeni Lerch munkája, vörös márványból. A fölső sarkokban a német birodalom és Portugalia czímere, az alsókban a stajeri és az osztrák pólyás czímer. A körirat: DIVI • FRIDERICI • CAESARIS • AUGUSTI • CONTHORALIS • LEONORA • AUGUSTA • REGE • PORTUGALIAE • GENITA • AUGUSTALEM • REGIAM • HAC URNA • COMMUTAVIT • III • NON • SEPTEMBR • 1467.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy képes világtörténet : Mátyás király.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x856 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer