D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_200_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kis Cora
B e s o r o l á s i   c í m : Kis Cora
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Mucha
U t ó n é v : Alfons
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1939
V I A F I d : 54279412
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 1-23. sz. (1895. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : álom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betegség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Cora! a kis Cora! a kis modell, a kinek az volt a rögeszméje, hogy apáczának lássa magát lefestve! ... Beteg, mellbajos...
És elgondolom magamban, hogy annak a fehér párnának, a melyre a kis kreol leány leejtette barna fejét, talán már fölibe is hajolt valamely apáczának a fehér főkötője, az a nagy főkötő, a melyet ő olyan szépnek talált, széles fehér pillangó-szárnyaival - s egy női hang, olyan gyöngéd, mint az övé, a fehér szárnyak közt suttogva, azt mondotta halkan a kis modellnek, a bágyadt, kimerült és szemét örökre behunyó kis Corának:
- Aludjál kis Cora, aludjál csöndesen.
És a kis Cora aztán elszenderűlt a szép fehér főkötő lebegő szárnyai alatt, elszenderűlt, hogy álmodjék az ő kedves Pierrejéről, a kit tovább fog keresni a nagy piaczán egy nagyobb falunak, abban a másik világban, a mely még nagyobb s még félelmetesebb, mint a mienk: a végtelenségben!
Álmodjál te csak, kis Cora!" (A kis Cora. Elbeszélés. Irta Claretie Gyula. Francziából forditotta Fáy Béla.) (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet, 1895.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alfons Mucha: A kis Cora
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Illustration pour Petite Cora de Jules Clarétie
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 885x1050 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella