D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_183_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Harruckern Ferencz báró
B e s o r o l á s i   c í m : Harruckern Ferencz báró
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 22. sz. (1895. junius 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reprodukció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Harruckern Ferenc (1696-1775)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Harruckern Ferencz báró.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hazai történelmünk lapjai meleg elismeréssel szólnak ama derék és az utókor hálájára érdemes férfiakról, kik a török kiűzése után pusztán maradt óriási területeket lakhatókká, művelhetőkké tették, benépesítették és rendezték. S méltán; mert a közjó érdekében teljesített munkásságuk, mely az akkori időkben tengernyi fáradságba és áldozatba került, hazánknak nagy részét mentette meg az elvadúlás és kipusztulás veszélyétől s szerfölött megfogyott népünket ezer meg ezer munkás kézzel szaporította. A magyar művelődés történetében azért, mindig feledhetetlen lesz Mercynek, Patachicsnak, Károlyi Sándornak, stb. neve.
Éble Gábornak most megjelent műve ("A Harruckern és a Károlyi család." Genealógiai tanulmány, tizenöt képpel és műmelléklettel. 1895. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. Ára 1 frt 50 kr.) két kiváló alakkal szaporítja e derék férfiak számát, mikor a férfiágon rég kihalt Harruckern család származását ismerteti, s jeles tetteit méltatja.
E nagy érdemű családról eddig vajmi keveset, többnyire mesés dolgokat tudtunk. Beszéltek a családfő hihetetlen gazdagságáról, alacsony származásáról s néhány tréfás tettéről; de ezek, az első kivételével , mint szappanbuborékok oszlanak szét Éble kritikája alatt.
A Harruckern bárók ősei - Éble könyvének hiteles adatai szerint - nem linzi pékek, hanem schenkenfeldeni becsületes polgárok voltak. Schenkenfelden községben született Harruckern János György is (1664), a magyar bárói ágnak megalapítója s Békés vármegyének örök érdemű benépesítője és szervezője.
...
Harruckern János György kétszer nősült. Első nejétől, Fellensteini Fellner Annától nem született gyermeke. Másodszor 1693. márczius 29-én kelt egybe a Forsterek ősnemesi családjából származott Vorstern (vagy Forstern) Anna Máriával. E szép és kitűnő műveltségű nő nagy vagyont vitt magával Harruckern házába, s magas összeköttetéseivel nagyban elősegítte férje emelkedését. A családnak hazánkban való letelepedése után férjével együtt ő is Magyarországba jött, és résztvett annak áldásos munkáiban. 1729-ben a király Harruckernét is magyar bárói méltósággal tüntette ki.
E házasságból öt gyermek: két fiú és három leány született; az egyik fiú még atyja életében meghalván, az általános örökös a legidősebb gyermek: Ferencz Domonkos lett. A hatvan négyszögmérföldnyi, rendezett birtokot, házakat és egyéb kincseket tehát ez a fiú, családjának utolsó férfisarjadéka vette át.
Ferencz Domonkos telve lelkesedéssel, apjának minden nemes tulajdonságával folytatta és fejlesztette annak művét. Békésvármegyének - főkép az inség és árvizek idején - bőkezű és humánus főispánja volt. Telepítéseivel nagyban emelte a vármegyét, de meg birtokainak értékét is. Buzgó katholikus létére is védelmébe vette az üldözött protestánsokat, lakóhelyet, földeket adományozott nekik s azonkívül szabad és nyilvános vallásgyakorlatot biztosított számukra. Nem utolsó érdeme, hogy a virágzó Orosháza községének is ő vetette még az alapját. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. junius 2.)
[Megj.: Harruckern Ferenc Domonkos (1696-1775) Nem volt fiú örököse, vele a báró Harruckern család férfi ága kihalt.]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Harruckern család története röviden
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dirling M. Antónia, Harruckern Ferencz báró neje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 885x1101 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella