D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_157_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Agliardi Antal pápai nunczius
B e s o r o l á s i   c í m : Agliardi Antal pápai nunczius
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 19. sz. (1895. május 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyházak, egyházpolitika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1946-1989
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érsek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Agliardi, Antonio (1832-1915)
V I A F I d : 56602803
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Agliardi Antal pápai nunczius.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az utóbbi években alig vergődött olyan hírnévre Magyarországon külföldi államférfiú, mint Agliardi Antal, a Bécsben székelő pápai nunczius. Az osztrák fővárosban lakó diplomatákat mi eddig legfölebb csak nevükről ismertük. Magyarországba csak néha, s akkor is leginkább inkognitóban látogatnak el; hatáskörük nem terjed odáig, hogy magával a nemzettel, vagy néppel is személyes érintkezésbe lépjenek.
A bécsi pápai nunczius kivételes állásánál fogva jogot formált magának erre is; ezért tett látogatást a múlt hetekben Magyarországon. Először Vaszary Kolos biboros herczegprimást látogatta meg Esztergomban; majd Budapestre jött és itt látogatást tett a miniszterelnöknél és a vallásügyi miniszternél, s hosszasabban tanácskozott a katholikus klérus és a katholikus arisztokráczia tagjaival. Végül meglátogatta Nagy-Váradon dr. Schlauch Lőrincz biboros püspököt.
Agliardi, mint a pápa követe, mindenütt kitüntető fogadtatásban részesült. Több vasúti állomáson ünnepélyesen fogadták, a hatóságok - világiak és egyháziak - tisztelegtek nála s a nuncziusnak mindenkihez volt egy-egy nyájas, lekötelező szava. E fogadtatásoknál elmondott némely nyilatkozatai azonban olyan vihart támasztottak, mely most Bécsben és Budapesten kormányválsággal fenyeget. Agliardi nunczius e miatt most a legemlegetettebb államférfi az osztrák-magyar monarkhia mindkét felében.
Agliardi nunczius előkelő megjelenésű, de már hajlott korú ember, a ki a hatvanadik évet már túlhaladta. Tekintélyes olasz nemesi család sarja, 1832 szeptember 4-én született Colognóban. Iskolái befejeztével a papi pályára lépett és Rómában növendéke volt annak a felső theologiai intézetnek, melyben rendszerint a politikai pályára lépő papokat szokták kiképezni. Agliardi elvégezvén a theologiát és a jogot, plébános lett Bergamóban, hol tizenkét évig működött. Szigorú vallásossága és széles körű tudománya révén ismertté lett Rómában s IX. Pius pápa 1877-ben kinevezte a "Collegium de propaganda fide" tagjává; majd püspökké szentelték és 1884-ben "in partibus infidelium" cäsareai, palesztinai érsekké neveztetett ki.
Agliardi érseket rendesen a legkényesebb politikai küldetésekkel bízták meg. Először is Kelet-Indiába küldték, hogy az angolok és portugallok közt fölmerült egyházi kérdéseket szabályozza. Föladatát sikeresen végezvén, 1886-ban ismét Indiába küldték, hogy ott a katholikus egyházat véglegesen szervezze. A következő esztendőben Rómába hívták s mint a rendkivüli egyházi ügyek kongregácziójának titkára, nagy tevékenységet fejtett ki és teljes mértékben megnyerte a pápa bizalmát. De némi összeütközésbe keveredett Rampolla bibornokkal, a pápai udvar titkárával és a jezsuitákkal. E miatt távozni kívánt Rómából és XIII. Leo pápa 1889-ben Münchenbe küldte apostoli nuncziusnak.
Mikor pedig 1892-ben Galimberti pápai nuncziust Bécsből visszahívták, Agliardi lett az utódjává. Tekintve, hogy a római kúria kiváló fontosságúnak tartja az osztrák-magyar monarkhiával való jó viszonyt és I. Ferencz József uralkodói jóindulatát, Agliardira nézve ez az újabb megbizatás egyúttal kitüntető előléptetés is volt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Antonio Agliardi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 565x764 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella