D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_154_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent József álma
B e s o r o l á s i   c í m : Szent József álma
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A budapesti józsefvárosi templom falfestményei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Roskovics
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1915
V I A F I d : 89144928694054440679
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 19. sz. (1895. május 12.)
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szent
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : álom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szent József álma.
A budapesti józsefvárosi templom falfestményei Roskovics Ignácztól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A főváros egyik templomának, a józsefvárosinak restaurálása adta meg Roskovicsnak a legkedvezőbb alkalmat, hogy egész tehetségét bemutathassa. Négy nagy fali képet kellett festenie a templom boltozatára és azok mellé a négy evangélistát.
...
A mennyezet képsorozatában (összesen négy) egy nem Szent Józsefre vonatkozik. Ez a Szent Háromság és a szentély boltozatát ékesíti, közel az oltárhoz. ...
A templom hajójának mennyezetén következik a Szent József-képek sorozata, a színek skálájában: először gyönyörű éjjeli jelenet, a csillagos éggel; aztán a hasadó hajnal; harmadikul pedig a ragyogó napfény; a misztérium, a mennybemenetel, a megdicsőülés. Mind a három hangulata más, mennyei dolgok szépségével eltelve, és szétáradva a fohászkodókra, a könyörgőkre, kik a templomban összegyűlnek.
Szent József álma az első, az az éjjeli kép, melynek kékes szinei, misztikus violaszinű felhői oly szokatlanok templomban, mely a természet rejtelmes hangulatát fejezi ki. Máté evangelista jegyezte föl, hogy József el akarta hagyni Máriát, mikor megtudta, hogy anya lesz; de az Úr angyala megjelent neki s felvilágosította, hogy születendő gyermeke Isten fia, ki megszabadítja a világ népét bűneitől. Ezt a dogmatikus legendát a poézis szárnyalásával adja elő Roskovics. Felhők közt, az ég derült éjjeli fényében látjuk Józsefet, a mint az angyal megmutatja neki a látományt: Máriát, a Madonna bűbájában, és a születendő kis Jézust, ki anyja előtt a felhőkön áll és kedves, rábeszélő mosolylyal nyújt József felé két szál liliomot, a nevelő-atyaság jelképét. József térdre roskad, összekulcsolja kezét. Arcza az imádást fejezi ki. Meg kell nézni mellette a szárnyaló angyalt: merész, virtuóz rajzával, ezt az imponáló, mégis könnyen lebegő alakot, nemes, átszellemült arczával. Mária szelid fenségében, szűzies bájában, az alázatos önmegadás szép kézmozdulatával: a legszebb Madonna-képek egyike, a mint Jézus is a legkecsesebb Bambinók közül való, a milyet ihletett mesterek alkottak. A megragadó jelenetet az éj nagy mélysége, a ragyogó csillagok, a természet igazságával veszik körül. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Roskovics Ignác, ifj.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kecskeméti nagytemplom falfestményei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Roskovics Ignác: A Szent Háromság : A budapesti józsefvárosi templom falfestményei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1575x1069 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella