D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_137_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Nészán" (Felszolgáló leány egy japáni vendégfogadóban.)
B e s o r o l á s i   c í m : Nészán (Felszolgáló leány egy japáni vendégfogadóban.)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Japánból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 17. sz. (1895. április 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : japánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társasági szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szolgáltató foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : «Nészán» (Felszolgáló leány egy japáni vendégfogadóban.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képek Japánból. III.
Tonoszáva, 1893 szept. 10.
...Estebéd után vagyunk épen. A csinos "szalon "-ban, mely Jenő "hálószobája" és az enyém között van, s a melynek egész butorzata egy alig lábnyi magas lakkos asztalkából áll, hárman vagyunk urak: Jenő, Nakahama (egy japáni tengerésztiszt), a kivel ide jöttünkben történetesen ismerkedtünk meg s a kinek tanácsára állapodtunk meg Tonoszávában és mint harmadik: én. Körülöttünk néhány "nészán" (felszolgáló lány) kuporog térdein a gyékényre támaszkodva. Apró, játszi takaros teremtések, mint a japáni nők rendesen, fényes fekete hajjal, ferdén álló bogár­szemekkel, parányi finom kezecskékkel és lábacskákkal. Eltakarítván a tányérokat s egyéb eszközöket, szép szerényen vissza akartak vonulni, de meghivásunkra ismét visszaértek szórakoztatni bennünket. S nem sokáig kérették magukat; látszott, hogy bántotta őket a kíváncsiság, megbámulni a furcsa "idsinszán"-okat... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Színielőadás Japánban : Képek Japánból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 579x801 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella