D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_121_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ecce homo
B e s o r o l á s i   c í m : Ecce homo
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Jézus életéből. - Dupanloupnak Ruschek Antal által átdolgozott «Jézus Krisztus» czimű művéből.
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
E g y é b   c í m : Veronika kendője
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Fetti
U t ó n é v : Domenico
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
N é v v á l t o z a t o k : Feti, Domenico
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1589-1624
V I A F I d : 79203050
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 15. sz. (1895. április 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : másolat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Krisztus élete
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Krisztus hivatása és műve
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jézus
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ereklye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ecce homo.
Feti D.
Képek Jézus életéből. - Dupanloupnak Ruschek Antal által átdolgozott «Jézus Krisztus» czimű művéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jézus életéből.
A nagyhét ünnepei, ájtatos elmélyedései, megelevenítik a képzelet előtt azt a fényes alakot, kiről a vallás mint az Isten fiáról emlékezik meg.
Jézus képének ábrázolása, élete egyes eseményeinek festése, a művészeteknek mindig egyik fő tárgya, lelkesíti a legkiválóbb elméket s a modern művészetet is csak úgy foglalkoztatja, mint a régi korbelit.
A képzőművészet történetében, a mint bevégződik a pogány-kor, azonnal a keresztény vallásos ábrázolás kezdi meg az új korszak művészetét, s abban a Krisztus felé fordul a főfigyelem. Hiteles arczvonások nincsenek, de a művészek ihlete igyekszik a hagyományoknak, az evangéliumi leírásoknak megfelelő alakot teremteni. A gyermek Jézus, a szenvedő Krisztus, Mária, az apostolok és a szentek állandó alakjai a művészetnek Itáliában ugy, mint Bizanczban, és az egyház, a főpapok, a pápák, a fejedelmek gyámolítják a művészetet, melyet második korszakában - a pogány művészek után - a keresztény szellem istápol és juttat virágzásra. De a modern festészet is nagyon gyakran visszatér a bibliához, a szent könyvekhez, melyek meg nem szünnek a művészet emlői lenni. Hazai festőink közül elég Munkácsyt említeni, kinek művészete leghatalmasabban a Krisztus-képekben nyilatkozott, s ki ép most is újabb Krisztusképen, az "Ecce homo"-n dolgozik.
Lapunk már többször állított össze különböző korból, különböző művészektől Krisztus-képeket. Most, a nagyhét és a húsvéti ünnep alkalmából egy újabb csoportot adunk ismét Krisztusról, életéről, előkelő művészek után. A képek egy díszkönyvből valók, Dupanloup orleansi püspöknek "A mi urunk Jézus Krisztus" czímű munkájából, melyben a vallási ihlet és a költészet szólal meg ékesen, s melyet Ruschek Antal esperes-plébános oly szépen fordított le magyarra.
...
"Ecce homo", Feti D. festménye. A tövissel megkoronázott Krisztus feje. Voltaképen szent Veronika kendőjét festette le a művész, s erre alkalmazta Pilátus mondását, mikor a tövissel megkoronázott Krisztust, (kit a zsidók királyának csufoltak) a lázongó népnek megmutatja: "Ecce homo" (ime az ember.) Veronika kendőjén is ez a tövissel koronázott arcz jelent meg. A szent asszony ugyanis a hagyomány szerint a kereszt sulya alatt megtört Krisztusnak kendőjét nyujtotta át, hogy véres verejtékét letörülje,s a kendőn rajta maradt Krisztus képe. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jézus
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Domenico Fetti - The Veil of Veronica
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Mandylion
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 541x614 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella