D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_087_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sang Jan Hun, khinai békekövet
B e s o r o l á s i   c í m : Sang Jan Hun, khinai békekövet
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 11. sz. (1895. márczius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Nemzetközi konfliktusok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sang Jan Hun, khinai békekövet.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hónapok óta huzódnak már a béketárgyalások előzményei a khinaiak és japánok között. A hatalmas khinai birodalom csúfos vereségei által kényszerítve, már régóta hajlandó volt a békére, de azért igyekezett azt minél méltóságosabban tenni. Ezért legelőször a hires alkirály Li-Hung-Csang alkudozott az amerikai követtel, hogy közvetítő legyen; de sem ez, sem az európai követek nem vállalkoztak erre a szerepre. Később már küldtek volna követet Japánba, de akkor a japániak állottak elő előleges formális követelésekkel, hogy a követ magasrangú egyén legyen s teljhatalommal bizassék meg.
Ugy látszik, hogy most már megvan az alkalmas egyén Sang Jan Hun személyében, kinek arczképét ma mutatjuk be. Ez jelenleg Pekingben külügyminiszter s az előtt nagykövet volt az Egyesült-Államokban, Spanyolországban s Párisban. Kantonban született s jelenleg 59 éves. Titkára és tolmácsa, Laing Sung elkíséri őt Japánba. Az alkudozások valószínűleg Simonszeki városban, Japán délnyugati részén kezdődnek meg s azután áthelyezik a japáni fő hadiszállásra Hiroshimába. Az alkudozások főkép a terület-átengedés körül fognak forogni, mivel Japán most már nem elégszik meg a hadi kárpótlással, mit a khinaiak szívesen fizetnének, hanem területet is követel. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Első kínai-japán háború
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japán-khinai háborúból. Eredeti japán képek után : A Gesan melletti ütközet (Koreában)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 534x830 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella